யூலிப்- யூனிட் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டம்

ULIP என்பது யூனிட் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டத்தைக் குறிக்கிறது, இது ஒரு வகையான காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் முதலீடு செய்து உங்கள் நீண்ட கால நிதி இலக்குகளை அடைய உதவுகிறது. கூடுதலாக, ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவத்தின் போது உங்கள் குடும்பத்திற்கு நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் ஆயுள் காப்பீட்டையும் இது வழங்குகிறது.

Read more
Best ULIP Plans
 • Guaranteed Tax Savings

  Guaranteed Tax Savings^

  Under sec 80C & 10(10D)
 • savings

  ₹1 Crore

  Invest ₹10k Per Month*
 • Zero LTCG Tax

  Zero LTCG Tax^

  Unlike 10% in Mutual Funds

Top performing plans with High Returns*

Invest ₹10K/month & Get ₹1 Crore returns*

+91
Secure
We don't spam
View Plans
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
By clicking on "View Plans" you agree to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs #Discount offered by insurance company
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Equity (Large, Mid Cap)
Balanced
Debt
Fund Details
Fund Size
NAV
5 Year
7 Year
10 Year
Top 200 Fund
Fund Size: 1,772 Cr
1,772 Cr
157.01 -2.62%
27.3% Highest Returns
21.6%
19.47%
Get Details
Virtue II
Fund Size: 2,984 Cr
2,984 Cr
69.78 -1.71%
23.76% Highest Returns
19.2%
17.76%
Get Details
Pure Equity
Fund Size: 2,475 Cr
2,475 Cr
69.85 -1.31%
19.17% Highest Returns
15.58%
16.34%
Get Details
Super Select Equity Fund
Fund Size: 1,271 Cr
1,271 Cr
74.11 -1.36%
18.29% Highest Returns
14.76%
15.89%
Get Details
Growth Opportunities Plus Fund
Fund Size: 980 Cr
980 Cr
67.98 -0.77%
18.97% Highest Returns
16.09%
15.65%
Get Details
Pure Stock Fund
Fund Size: 6,541 Cr
6,541 Cr
143.91 -1.46%
18.39% Highest Returns
15.15%
15.52%
Get Details
Large Cap Equity Fund
Fund Size: 2,593 Cr
2,593 Cr
66.31 -0.50%
20.36% Highest Returns
17.55%
15.21%
Get Details
Frontline Equity Fund
Fund Size: 3,438 Cr
3,438 Cr
62.47 -0.98%
18.48% Highest Returns
15.3%
14.97%
Get Details
Grow Money Plus Fund
Fund Size: 433 Cr
433 Cr
64.11 -0.73%
17.68% Highest Returns
15.6%
14.91%
Get Details
Whole Life Aggressive Growth Fund
Fund Size: 773 Cr
773 Cr
80.68 -1.00%
17.42% Highest Returns
15.16%
14.61%
Get Details
Build India Fund
Fund Size: 40 Cr
40 Cr
57.38 -0.62%
16.51% Highest Returns
14.69%
14.37%
Get Details
Equity Top 250 Fund
Fund Size: 565 Cr
565 Cr
55.97 -0.73%
16.28% Highest Returns
13.17%
14.06%
Get Details
Accelerator Fund
Fund Size: 231 Cr
231 Cr
44.77 -0.77%
18.71% Highest Returns
15.36%
13.78%
Get Details
Top 50 Fund
Fund Size: 281 Cr
281 Cr
86.86 -0.74%
17.48% Highest Returns
15.44%
13.7%
Get Details
Equity Growth Fund II
Fund Size: 4,823 Cr
4,823 Cr
67.62 -0.55%
15.24% Highest Returns
13.42%
13.49%
Get Details
Future Apex Fund
Fund Size: 89 Cr
89 Cr
51.27 -0.89%
17.76% Highest Returns
14.78%
13.37%
Get Details
Blue Chip Fund
Fund Size: 8,793 Cr
8,793 Cr
47.03 -0.47%
14.83% Highest Returns
13.33%
12.85%
Get Details
Growth Super Fund
Fund Size: 13,855 Cr
13,855 Cr
74.81 -0.87%
15.26% Highest Returns
13.89%
12.72%
Get Details
Maximiser
Fund Size: 2,938 Cr
2,938 Cr
62.59 -0.70%
15.52% Highest Returns
13.7%
12.71%
Get Details
Multi Cap Growth Fund
Fund Size: 19,262 Cr
19,262 Cr
49.68 -0.51%
13.98% Highest Returns
10.89%
12.51%
Get Details
Equity Fund
Fund Size: 67,910 Cr
67,910 Cr
187.79 -1.74%
14.91% Highest Returns
13.02%
12.42%
Get Details
Equity Large Cap Fund
Fund Size: 496 Cr
496 Cr
52.44 -0.44%
13.91% Highest Returns
11.88%
12.22%
Get Details
Enhancer Fund-II
Fund Size: 935 Cr
935 Cr
51.97 -0.49%
14.59% Highest Returns
13.03%
12.16%
Get Details
Bluechip Equity Fund
Fund Size: 1,072 Cr
1,072 Cr
41.71 -0.32%
16.35% Highest Returns
14.22%
12.16%
Get Details
Super 20
Fund Size: 1,972 Cr
1,972 Cr
59.84 -0.52%
14.62% Highest Returns
13.67%
12.02%
Get Details
Future Opportunity Fund
Fund Size: 72 Cr
72 Cr
39.44 -0.66%
16.32% Highest Returns
13.53%
11.99%
Get Details
Bluechip Fund
Fund Size: 4,457 Cr
4,457 Cr
42.5 -0.32%
14.16% Highest Returns
12.37%
11.94%
Get Details
Magnifier
Fund Size: 1,275 Cr
1,275 Cr
114.67 -1.19%
13.92% Highest Returns
12.36%
11.89%
Get Details
Maximiser Fund V
Fund Size: 56,434 Cr
56,434 Cr
49.98 -0.42%
14.86% Highest Returns
12.46%
11.71%
Get Details
Value & Momentum
Fund Size: 671 Cr
671 Cr
45.19 -0.99%
16.1% Highest Returns
10.16%
11.28%
Get Details
Future Maximize Fund
Fund Size: 92 Cr
92 Cr
50.2 -0.68%
14.47% Highest Returns
12.14%
11.09%
Get Details
Growth Plus Fund
Fund Size: 558 Cr
558 Cr
33.81 -0.33%
12.27% Highest Returns
10.53%
10.7%
Get Details
Equity II Fund
Fund Size: 3,467 Cr
3,467 Cr
38.45 -0.37%
12.53% Highest Returns
10.8%
10.59%
Get Details
Blue-Chip Equity Fund
Fund Size: 1,113 Cr
1,113 Cr
32.66 -0.26%
12.2% Highest Returns
11.51%
10.14%
Get Details
Growth Fund
Fund Size: 8,660 Cr
8,660 Cr
100 -0.41%
11.1% Highest Returns
9.89%
9.65%
Get Details
See more funds
Fund Details
Fund Size
NAV
5 Year
7 Year
10 Year
Whole Life Stable Growth Fund
Fund Size: 247 Cr
247 Cr
55.68 -0.44%
13.92% Highest Returns
12.18%
11.99%
Get Details
Balanced Fund
Fund Size: 352 Cr
352 Cr
44.11 -0.43%
12.56% Highest Returns
11.04%
11.38%
Get Details
Save N Grow Money Fund
Fund Size: 68 Cr
68 Cr
55.42 -0.32%
10.61% Highest Returns
10.3%
10.36%
Get Details
Creator
Fund Size: 526 Cr
526 Cr
93.97 -0.61%
10.72% Highest Returns
9.99%
10.34%
Get Details
Balancer II
Fund Size: 837 Cr
837 Cr
36.59 -0.38%
11.81% Highest Returns
10.43%
10.23%
Get Details
Stable Fund
Fund Size: 22 Cr
22 Cr
32.87 -0.26%
11.89% Highest Returns
10.9%
10.17%
Get Details
Multi Cap Balanced Fund
Fund Size: 2,114 Cr
2,114 Cr
38.85 -0.25%
10.71% Highest Returns
9.07%
10.03%
Get Details
Managed Fund
Fund Size: 39 Cr
39 Cr
35.34 -0.16%
9.95%
8.75%
9.96% Highest Returns
Get Details
Balanced Plus Fund
Fund Size: 2,117 Cr
2,117 Cr
30.1 -0.20%
10.04% Highest Returns
8.87%
9.11%
Get Details
Balanced Fund-II
Fund Size: 144 Cr
144 Cr
33.46 -0.18%
9.57% Highest Returns
8.55%
8.88%
Get Details
Future Balance Fund
Fund Size: 70 Cr
70 Cr
36.77 -0.36%
10.11% Highest Returns
9.06%
8.87%
Get Details
Enhancer
Fund Size: 5,953 Cr
5,953 Cr
99.52 -0.39%
8.44%
7.97%
8.54% Highest Returns
Get Details
Cautious Asset Allocator Fund
Fund Size: 33 Cr
33 Cr
31.88 -0.07%
6.41%
6.29%
7.21% Highest Returns
Get Details
See more funds
Fund Details
Fund Size
NAV
5 Year
7 Year
10 Year
Pure Fund
Fund Size: 494 Cr
494 Cr
48.34 -0.81%
17.28% Highest Returns
13.44%
15.3%
Get Details
Builder
Fund Size: 242 Cr
242 Cr
85.73 -0.29%
7.91%
7.8%
8.81% Highest Returns
Get Details
Whole Life Income Fund
Fund Size: 786 Cr
786 Cr
36.83 -0.04%
6.88%
7.04%
8.1% Highest Returns
Get Details
Protector
Fund Size: 302 Cr
302 Cr
61.74 -0.17%
6.8%
6.84%
7.79% Highest Returns
Get Details
Debt Fund
Fund Size: 465 Cr
465 Cr
34.91 -0.06%
6.93%
6.87%
7.78% Highest Returns
Get Details
Dynamic Gilt Fund
Fund Size: 198 Cr
198 Cr
43.4 -0.08%
6.07%
6.49%
7.77% Highest Returns
Get Details
Income Advantage
Fund Size: 825 Cr
825 Cr
38.25 -0.08%
6.78%
6.9%
7.76% Highest Returns
Get Details
Conservative Fund
Fund Size: 239 Cr
239 Cr
52.82 -0.12%
7.43%
6.86%
7.73% Highest Returns
Get Details
Secure Plus Fund
Fund Size: 337 Cr
337 Cr
30.55 -0.04%
6.82%
6.61%
7.69% Highest Returns
Get Details
Steady Money Fund
Fund Size: 76 Cr
76 Cr
37.12 -0.05%
6.22%
6.36%
7.59% Highest Returns
Get Details
Dynamic Bond Fund
Fund Size: 1,407 Cr
1,407 Cr
46.88 -0.07%
6.2%
6.39%
7.55% Highest Returns
Get Details
Bond Fund
Fund Size: 111 Cr
111 Cr
26.64 -0.03%
6.98%
6.55%
7.5% Highest Returns
Get Details
Income Fund
Fund Size: 8,794 Cr
8,794 Cr
29.47 -0.04%
6.02%
6.29%
7.42% Highest Returns
Get Details
Secure Fund
Fund Size: 1,016 Cr
1,016 Cr
42.42 -0.06%
6.58%
6.17%
7.36% Highest Returns
Get Details
Preserver II
Fund Size: 78 Cr
78 Cr
26.82 -0.04%
6.21%
6.03%
6.97% Highest Returns
Get Details
Assure
Fund Size: 276 Cr
276 Cr
42.65 -0.04%
6.05%
6.4%
6.92% Highest Returns
Get Details
Protector II
Fund Size: 762 Cr
762 Cr
27.32 -0.04%
5.92%
5.62%
6.76% Highest Returns
Get Details
Whole Life Short-Term Fixed Income Fund
Fund Size: 230 Cr
230 Cr
32.4 -0.02%
5.71%
6.06%
6.71% Highest Returns
Get Details
Future Income Fund
Fund Size: 81 Cr
81 Cr
34.1 -0.05%
5.19%
5.35%
6.66% Highest Returns
Get Details
Money Market Fund
Fund Size: 390 Cr
390 Cr
32.63 -0.01%
5.11%
5.53%
6.33% Highest Returns
Get Details
Liquid Plus
Fund Size: 267 Cr
267 Cr
21.54 0.00%
5%
5.5%
6.12% Highest Returns
Get Details
Dynamic Floating Rate Fund
Fund Size: 20 Cr
20 Cr
35.6 -0.01%
4.83%
5.15%
5.99% Highest Returns
Get Details
Bond Fund-II
Fund Size: 68 Cr
68 Cr
25.49 -0.03%
5.06%
4.39%
5.99% Highest Returns
Get Details
Liquid Fund
Fund Size: 74 Cr
74 Cr
74.2 -0.01%
4.41%
4.75%
5.5% Highest Returns
Get Details
Safe Money Fund
Fund Size: 61 Cr
61 Cr
23.21 -0.01%
4.07%
4.46%
5.22% Highest Returns
Get Details
See more funds
grow your wealth

Grow Your Wealth!

Best ULIP Funds - Consider the best performing ULIP funds to invest in 2024 with Policybazaar. Find the list of best ULIP funds in India on the basis of Returns, Latest Nav, Fund Size and Categories

Data source : value research

Returns as on 13-07-2024. The returns are the returns of best-performing fund in the plan

Investment Return Calculator (Power of Compounding)
 • One Time
 • Monthly
 • Yearly

Invest For (in Years)

1 30

Stay invested for (in Years)

1 30

Expected rate of return (in %)

1 35
 
YOU INVEST
YOU GET
View Plans

யூலிப் (யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டம்) என்றால் என்ன?

யூலிப்கள் (யூனிட் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டங்கள்) காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டை இணைக்கின்றன. பிரீமியத்தின் ஒரு பகுதி ஆயுள் காப்பீட்டை வழங்குகிறது, மீதமுள்ளவை பல்வேறு நிதிகளில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. அவை நெகிழ்வுத்தன்மை, வரிச் சலுகைகள்^ மற்றும் நிதி இலக்குகளை அடைவதற்கான தனித்துவமான அணுகுமுறை ஆகியவற்றை வழங்குகின்றன.

நீங்கள் ULIP திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் போது, ​​உங்கள் பிரீமியத்தின் ஒரு பகுதி உங்களுக்கு ஆயுள் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குவதற்குச் செல்கிறது, மீதமுள்ளவை நீங்கள் விரும்பும் பல்வேறு பெரிய தொப்பி, மிட் கேப், ஸ்மால் கேப் மற்றும் ஃப்ளெக்ஸி கேப் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யப்படும். இது ULIP திட்டத்தை ஒரு தனித்துவமான முதலீட்டு விருப்பமாக மாற்றுகிறது, இது உங்கள் நிதி இலக்குகளை அடைய உதவும் அதே வேளையில் எதிர்பாராத நிகழ்வின் போது உங்கள் அன்புக்குரியவர்களை பாதுகாக்கும்.

பங்கு, கடன் அல்லது இரண்டு நிதிகளின் கலவையாக இருக்கலாம் - பலவிதமான விருப்பங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரத்தை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள்.

பாலிசிதாரர்களுக்கு அவர்களின் இடர் பசி மற்றும் நிதி இலக்குகளுக்கு ஏற்ப நிதியைத் தேர்ந்தெடுத்து ஒதுக்குவதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குவதால் ULIPகள் பிரபலமாக உள்ளன. கூடுதலாக, ULIP திட்டங்கள் வருமான வரிச் சட்டம் 1961^ன் கீழ் வரிச் சலுகைகளை வழங்குகின்றன.

இந்தியாவில் சிறந்த ULIP திட்டங்கள் 2024

இந்தியாவில் உள்ள சில சிறந்த ULIP திட்டங்கள் கீழே உள்ளன:

திட்டப் பெயர்கள் நுழைவு வயது குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகை (ஆண்டுதோறும்) 10 வருட வருமானம்*
பஜாஜ் அலையன்ஸ் முதலீடு பாதுகாப்பு இலக்கு 18 ஆண்டுகள் ₹50,400 21.4%
TATA AIA ஸ்மார்ட் சம்பூர்ண ரக்ஷா 18 ஆண்டுகள் ₹20,672 19.2%
HDFC லைஃப் சம்பூர்ன் நிவேஷ் 18 ஆண்டுகள் ₹12,000 27.5%
HDFC Life Click2Invest 18 ஆண்டுகள் ₹12,500 27.5%
TATA AIA பார்ச்சூன் ப்ரோ 18 ஆண்டுகள் ₹12,000 21.2%
பஜாஜ் அலையன்ஸ் கோல் அஷ்யூர் II 18 ஆண்டுகள் ₹36,000 23.3%
பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஸ்மார்ட் வெல்த் இலக்கு III 18 ஆண்டுகள் ₹24,000 23.2%
ஆதித்ய பிர்லா வெல்த் ஆஸ்பயர் திட்டம் 18 ஆண்டுகள் ₹40,000 19.3%
PNB மெட்லைஃப் மேரா வெல்த் திட்டம் 18 ஆண்டுகள் ₹12,000 18.3%
பார்தி AXA செல்வத்தை பெருக்கி 18 ஆண்டுகள் ₹24,000 17.1%
கோடக் லைஃப் இ-இன்வெஸ்ட் 18 ஆண்டுகள் ₹12,000 16%
Edelweiss Tokio Wealth Secure+ 0 ஆண்டுகள் ₹12,000 15%
எதிர்கால ஜெனரலி பெரிய கனவு 18 ஆண்டுகள் ₹18,000 14.3%
LIC SIIP திட்டம் 18 ஆண்டுகள் ₹30,000 16.9% (RSI)
எஸ்பிஐ லைஃப் ஈவெல்த் இன்சூரன்ஸ் 5 ஆண்டுகள் ₹24,000 16.1% (RSI)
ஐசிஐசிஐ ப்ரூ லைஃப் டைம் கிளாசிக் 0 ஆண்டுகள் ₹30,000 21.6%
அவிவா ஐ-வளர்ச்சி 18 ஆண்டுகள் ₹48,000 13.8%

இந்தியாவில் சிறந்த ULIP திட்டங்களை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

இந்தியாவில் சிறந்த ULIP திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது முதலீட்டாளர் மனதில் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன. ஒன்றை வாங்கும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில குறிப்புகளின் பட்டியல் இங்கே:

 1. தனிப்பட்ட முதலீட்டு இலக்குகளின் பகுப்பாய்வு:

  • உங்களின் நீண்ட கால நிதி இலக்குகள் மற்றும் முதலீட்டு எல்லையுடன் ULIP திட்டத்தை சீரமைக்கவும்.

  • வயது, குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் காப்பீட்டு நோக்கங்களைத் தெளிவாக வரையறுக்கவும்.

 2. முதலீட்டு இலக்குகளை முடிவு செய்யுங்கள்:

  • கல்வி நிதியிலிருந்து ஓய்வுக்குப் பிந்தைய தேவைகள் வரை முதலீட்டு இலக்குகளைத் தீர்மானிப்பதில் நேரத்தைச் செலவிடுங்கள்.

  • உங்களின் குறிப்பிட்ட முதலீட்டு இலக்குகளுடன் இணைந்த மற்றும் நிறைவேற்றும் ULIPகளை தேடுங்கள்.

 3. யூலிப்களை ஒப்பிடுக:

  • வெவ்வேறு ULIP திட்டங்களின் அம்சங்களையும் நன்மைகளையும் முழுமையாக ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.

  • வசதியான மற்றும் விரிவான பகுப்பாய்விற்கு ஆன்லைன் காப்பீட்டு ஒப்பீட்டு இணையதளங்களைப் பயன்படுத்தவும்.

 4. நெகிழ்வுத்தன்மை:

  • உங்கள் முதலீட்டு எல்லையின் அடிப்படையில் பாலிசி கால நெகிழ்வுத்தன்மையை மதிப்பிடுங்கள்.

  • ஹைப்ரிட், ஈக்விட்டி அல்லது கடன் ULIP திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் முதலீட்டு நெகிழ்வுத்தன்மையை மதிப்பிடுங்கள்.

 5. இடர் சுயவிவரம் மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடுக:

  • வயது மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மையின் அடிப்படையில் முதலீட்டு மையத்துடன் (ஈக்விட்டி அல்லது கடன்) இடர் பசியை பொருத்தவும்.

  • இளைய முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஈக்விட்டி வெளிப்பாட்டைத் தேர்வு செய்யலாம், அதே நேரத்தில் ஸ்திரத்தன்மையை மையமாகக் கொண்ட தனிநபர்கள் கடன் கருவிகளை விரும்பலாம்.

 6. விதிக்கப்படும் வெவ்வேறு கட்டணங்களைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்:

  • ஆரம்ப கட்டணங்கள், பிரீமியம் ஒதுக்கீடு கட்டணம் மற்றும் நிதி மேலாண்மை கட்டணம் உட்பட பல்வேறு கட்டணங்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

  • உங்கள் நிதி விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற ULIP திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க கட்டணங்கள் பற்றிய அறிவு அவசியம்.

 7. அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள் பற்றி நன்கு அறிந்திருங்கள்:

  • ஒவ்வொரு ULIP திட்டத்தின் தனித்துவமான அம்சங்களையும் நன்மைகளையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

  • உங்கள் தனிப்பட்ட தேவைகள் மற்றும் நிதி நோக்கங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.

 8. திட்டத்தின் செயல்திறனை சரிபார்க்கவும்:

  • கடந்த மூன்று முதல் நான்கு ஆண்டுகளில் ULIP திட்டத்தின் வரலாற்று செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

  • செயல்திறனை அளவிட நிஃப்டி மற்றும் சென்செக்ஸ் போன்ற பெஞ்ச்மார்க் குறியீடுகளுடன் வருமானத்தை ஒப்பிடவும்.

 9. கடனுதவி விகிதம் மற்றும் உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதம்:

  • காப்பீட்டு நிறுவனம் குறைந்தபட்சம் 1.5 கடனளிப்பு விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதை உறுதிசெய்யவும், இது நிதி நிலைத்தன்மையைக் குறிக்கிறது.

  • நிறுவனம் உரிமைகோரல்களை திறம்பட மதிக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதத்தை சரிபார்க்கவும்.

 10. ULIP நிதிகளின் செயல்திறன் மற்றும் வழங்கப்படும் முதலீட்டு உத்திகள்:

  • தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க ULIP நிதிகளின் நீண்ட கால செயல்திறனைக் கண்காணிக்கவும்.

  • குறிப்பிட்ட நிதி நோக்கங்களுடன் இணைந்த மூலோபாய முதலீட்டு விருப்பங்களை வழங்கும் ULIP திட்டங்களை ஆராயுங்கள்.

யூலிப்களின் அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள் என்ன?

யூலிப்கள் காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டை ஒருங்கிணைத்து, நிதியை மாற்றுவதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகின்றன, வரி பலன்கள்^ பிரிவு 80C இன் கீழ், மற்றும் வரி இல்லாத முதிர்வு வருமானம். 5 வருட லாக்-இன், வெளிப்படையான கட்டணங்கள் மற்றும் டாப்-அப் வசதி போன்ற அம்சங்களுடன், ULIP திட்டம் நீண்ட கால நிதி வளர்ச்சி மற்றும் அன்பானவர்களுக்கான தொடர்ச்சியான ஆயுள் காப்பீட்டை ஊக்குவிக்கிறது.

ULIPகளின் அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளன:

 • இரட்டை நன்மை: ULIP திட்டத்துடன், காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டின் இரட்டை நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். உங்களின் பிரீமியத்தின் ஒரு பகுதி நீங்கள் ஆயுள் காப்பீட்டில் உள்ளதை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், மற்ற பகுதி நீங்கள் விரும்பும் பல்வேறு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.

 • நிதிகளை மாற்றுவதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மை: யூலிப்கள் உங்களை ஒரே முதலீட்டு உத்திக்குள் அடைக்காது. உங்கள் முதலீட்டு நோக்கங்கள் மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு ULIP ஃபண்டுகளுக்கு இடையில் மாறலாம். இதன் பொருள், சிறந்த வருவாயை இலக்காகக் கொண்ட உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து வடிவமைக்கலாம்.

 • உங்கள் குழந்தையின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாத்தல்: உங்கள் குழந்தையின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டீர்களா? குழந்தை யூலிப் திட்டங்கள் இந்த நோக்கத்திற்காக துல்லியமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை தனித்துவமான அம்சத்துடன் வருகின்றன: "பிரீமியம் தள்ளுபடி." கடுமையான நோய் அல்லது இயலாமை போன்ற ஏதேனும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால், இந்த அம்சம் உங்கள் குழந்தையின் எதிர்கால பிரீமியங்கள் செயலில் இருப்பதை உறுதிசெய்கிறது, மேலும் பாலிசி ஆரம்பத்தில் ஒப்புக்கொண்டபடியே தொடரும்.

 • லாக்-இன் காலம்: ULIP களுக்கு 5 வருட லாக்-இன் காலம் உள்ளது. இது ஒரு சீரற்ற எண் அல்ல; இது ஒழுக்கமான முதலீட்டை ஊக்குவிக்கிறது. இந்தக் காலக்கெடுவைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம், நீண்ட கால நிதி நிலைத்தன்மை மற்றும் அதிகபட்ச வருமானத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகளை நீங்களே அமைத்துக் கொள்கிறீர்கள்.

 • வெளிப்படைத்தன்மை: உங்கள் பணம் எங்கு செல்கிறது என்பது உங்களுக்கு எப்போதும் தெரியும். விரிவான அறிக்கைகள் உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள், முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை மற்றும் உங்களிடம் உள்ள காப்பீட்டுத் தொகை ஆகியவற்றைக் காட்டுகின்றன.

 • பணப்புழக்கம்: ஆரம்ப லாக்-இன் காலத்திற்குப் பிறகு, அதாவது 5 ஆண்டுகள், எதிர்பாராத நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய நீங்கள் பகுதியளவு திரும்பப் பெறலாம்.

 • வரி பலன்கள்^: ULIP திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது, வருமான வரிச் சட்டத்தின் 80C பிரிவின் கீழ் வரி விலக்குகளைப் பெற உதவும். நீங்கள் பெறும் முதிர்வுத் தொகையானது பிரிவு 10(10D)^ இன் கீழ் வரியற்றது.

 • நீண்ட கால முதலீடு: ULIP திட்டம் நீண்டகாலமாக சிந்திக்க உங்களை ஊக்குவிக்கிறது. பல ஆண்டுகளாகக் கூட்டும் பலன்கள் மூலம், நீங்கள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து, உங்கள் செல்வம் பெருகுவதைக் காண ஊக்குவிக்கப்படுவீர்கள்.

 • டாப்-அப் வசதி: கூடுதல் பணம் கிடைத்ததா? டாப்-அப் வசதி மூலம் உங்கள் யூலிப் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம், உங்கள் நிதி மதிப்பு மற்றும் சாத்தியமான வருமானத்தை மேம்படுத்தலாம்.

 • லைஃப் கவர்: உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் எப்போதும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக உங்கள் மரணம் ஏற்பட்டால், அவர்கள் காப்பீட்டுத் தொகை அல்லது நிதி மதிப்பில் எது அதிகமோ அதைப் பெறுவார்கள்.

 • செயல்திறன் கண்காணிப்பு: யூலிப்கள் உங்கள் முதலீடுகளின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன. உங்கள் நிதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் மற்றும் மாறுவது அல்லது தங்குவது பற்றி தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

ULIP களில் வருமான வரி நன்மைகள்

அதிகபட்ச விலக்குடன் ரூ. பிரிவு 80C கீழ் 1.5 லட்சம், ULIP பிரீமியங்கள் வரி சேமிப்புக்கு தகுதி பெறுகின்றன. மேலும், ULIP களின் முதிர்வுப் பலன்கள் வரி-இல்லாதவை^.

இந்த நன்மைகளைப் பயன்படுத்த, உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை அல்லது இறப்புப் பலன்கள் வருடாந்திர பிரீமியத்தை விட குறைந்தபட்சம் 10 மடங்கு அதிகமாக இருப்பதை உறுதி செய்வது முக்கியம். இந்தத் தேவைக்கு குறைவாக இருந்தால், வருமான வரிச் சலுகைகள்^ 10% வரை குறைக்கப்படும், மேலும் முதிர்வுப் பலன்கள் வரி இல்லாத நிலையை இழக்கின்றன.

யூலிப்களில் வரிச் சலுகைகளைப் பெறுவது நேரடியானது. பிரீமியங்கள் மற்றும் முதிர்வு வருமானம் வரி விலக்கு ^ பிரிவு 80C மற்றும் 10(10D)^ கீழ் அனுபவிக்கிறது

ULIP திட்டங்களின் வகைகள் என்ன?

ULIPகள் அவற்றின் நோக்கம் மற்றும் இறப்பு நன்மையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றைப் பற்றி விரிவாக அறிந்து கொள்வோம்.

 1. நோக்கம் மூலம் வகைப்பாடு

  பல்வேறு ULIP வகைகளில் ஓய்வூதிய ULIPs, Wealth Collection ULIPs, குழந்தைகளுக்கான கல்வி ULIPகள் மற்றும் உடல்நலப் பலன்கள் ULIPகள், பல்வேறு நிதித் தேவைகள் மற்றும் இலக்குகளைப் பூர்த்தி செய்ய உதவுகின்றன.

  • ஓய்வூதியத்திற்கான ULIP திட்டம்: முழு வாழ்க்கை ULIP களுடன், உங்களிடம் பயனுள்ள ஓய்வூதிய திட்டமிடல் கருவி உள்ளது. இந்தத் திட்டங்களின் முதலீட்டு கூறு நீண்ட காலத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க கார்பஸைக் குவிக்க உதவுகிறது. உங்கள் ஓய்வூதியத் தேவைகளுக்கு ஒரு கணிசமான தொகை தயாராக உள்ளது என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள், நீங்கள் ஓய்வு பெற்றவுடன் வருடாந்திரமாக உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.

  • செல்வச் சேகரிப்புக்கான யூலிப் திட்டம்: நீங்கள் இருபதுகளின் இறுதியில் இருக்கிறீர்களா அல்லது முப்பதுகளின் தொடக்கத்தில் இருக்கிறீர்களா? காலப்போக்கில் செல்வத்தை குவிப்பதற்கு ULIPகள் உங்களுக்கான டிக்கெட்டாக இருக்கலாம். இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், உங்கள் எதிர்கால நிதி இலக்குகளுக்கு நிதியளிப்பதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மையைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் நிதி எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு மூலோபாய நடவடிக்கையாக இதை நினைத்துப் பாருங்கள்.

  • குழந்தைகளின் கல்விக்கான ULIP திட்டம்: ஒரு பெற்றோராக, உங்கள் குழந்தையின் கல்விக்கு சிறந்ததை நீங்கள் விரும்பவில்லையா? குழந்தைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ULIP திட்டங்கள் பிரீமியம் அம்சங்களின் தள்ளுபடியுடன் வருகின்றன. இயலாமை, கடுமையான நோய் அல்லது மரணம் போன்ற காரணங்களால் நீங்கள் பிரீமியத்தைச் செலுத்த முடியாத சூழ்நிலையை கற்பனை செய்து பாருங்கள். உங்கள் குழந்தையின் எதிர்காலத்திற்காக நீங்கள் நிர்ணயித்த நிதி இலக்குகள் சமரசம் செய்யப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்து, உங்கள் பாலிசி எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் தொடர்வதை இந்த அம்சம் உறுதி செய்கிறது.

  • ஆரோக்கிய நலன்களுக்கான ULIP திட்டம்: ULIP கள் பொதுவான பலன்களை விட அதிகமாக வழங்குகின்றன என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? மருத்துவ அவசரங்களைச் சமாளிக்க அவர்கள் திறமையாக நிதி உதவி வழங்குகிறார்கள். எனவே, உடல்நலச் சவால்கள் எழும்பும்போது, ​​பின்வாங்குவதற்கு உங்களுக்கு நிதி நிலை உள்ளது. 

 2. இறப்பு நன்மைகள் மூலம் வகைப்பாடு

  ULIP திட்டங்கள் இரண்டு வகைகளில் வருகின்றன: டைப் 1 லைஃப் கவரேஜுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. இரண்டு வகைகளும் பல்வேறு நிதி இலக்குகளுக்கு தனிப்பயனாக்கத்தை அனுமதிக்கின்றன.

  அளவுரு வகை 1 ULIP திட்டங்கள் வகை 2 ULIP திட்டங்கள்
  லாக்-இன் காலம் 5 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள்
  முதலீட்டு விருப்பங்கள் ஈக்விட்டி, கடன் அல்லது இரண்டின் கலவை ஈக்விட்டி, கடன் அல்லது இரண்டின் கலவை
  திரும்புகிறது சந்தையுடன் தொடர்புடைய வருமானம் சந்தையுடன் தொடர்புடைய வருமானம்
  மரண பலன் பாலிசிதாரரின் மரணத்தின்போது, ​​திட்டங்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை அல்லது அதிக நிதி மதிப்பை நாமினிக்கு செலுத்தும்.
  எடுத்துக்காட்டாக: காப்பீட்டுத் தொகை ₹40 லட்சமாகவும், நிதி மதிப்பு ₹50 லட்சமாகவும் இருந்தால், பயனாளி நிதி மதிப்பைப் பெறுவார்.
  திட்டங்கள் உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகையையும் நிதி மதிப்பையும் ஒன்றாகச் செலுத்துகின்றன, இதன் விளைவாக அதிக பிரீமியம் மற்றும் நாமினிக்கு அதிக பணம் செலுத்தப்படும்.
  எடுத்துக்காட்டாக: காப்பீட்டுத் தொகை ₹40 லட்சமாகவும், நிதியின் மதிப்பு ₹50 லட்சமாகவும் இருந்தால், பயனாளி ₹90 லட்சத்தைப் பெறுவார் (₹40 லட்சம் காப்பீட்டுத் தொகை + ₹50 லட்சம் நிதி மதிப்பு).
  குறிக்கோள் உத்திரவாதமான மரணப் பலன் கொடுப்பனவு அதிக வருமானம்
  பொருத்தமான இடர் தாங்கும் முதலீட்டாளர்கள் இடர் தாங்கும் முதலீட்டாளர்கள்
  ஆபத்தில் உள்ள தொகை காலப்போக்கில் நிதி மதிப்பு சீராக அதிகரித்து வருவதால், காப்பீட்டு நிறுவனம் எதிர்கொள்ளும் அபாயத்தின் அளவு அதற்கேற்ப குறைகிறது. காலப்போக்கில் நிதி மதிப்பு சீராக அதிகரித்து வருவதால், காப்பீட்டு நிறுவனம் எதிர்கொள்ளும் அபாயத்தின் அளவு அதற்கேற்ப குறைகிறது.

யூலிப் நிதிகளின் வெவ்வேறு வகைகள் என்ன?

யூலிப் திட்டங்கள் ஈக்விட்டி, டெட் மற்றும் ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் போன்ற பல்வேறு ஃபண்ட் விருப்பங்களை வழங்குகின்றன. இந்த வகை முதலீட்டாளர்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் நிதி நோக்கங்களின் அடிப்படையில் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோக்களை வடிவமைக்க அனுமதிக்கிறது.

 • ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள்: நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது, அதிக வருமானத்தை இலக்காகக் கொண்டது, ஆனால் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக அதிக ஆபத்து உள்ளது. நீண்ட கால இலக்குகள் மற்றும் ஆபத்தில் வசதியாக இருப்பவர்களுக்கு நல்லது.

 • கடன் நிதிகள்: பத்திரங்கள் போன்ற நிலையான வருமானக் கருவிகளில் முதலீடு செய்து, குறைந்த அபாயத்துடன் நிலையான வருமானத்தை வழங்குகிறது. மூலதனப் பாதுகாப்பு மற்றும் கணிக்கக்கூடிய வருமானம் தேடுபவர்களுக்கு ஏற்றது.

 • ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள்: ஈக்விட்டி மற்றும் டெட் ஃபண்டுகளின் கலவை, ரிஸ்க் மற்றும் வருவாயை சமநிலைப்படுத்துதல். அவை நிலைத்தன்மையுடன் மிதமான வளர்ச்சி திறனை வழங்குகின்றன. சில சமபங்கு வெளிப்பாட்டை விரும்புவோருக்கு ஏற்றது ஆனால் ரிஸ்க் பஃபருடன்.

ULIP திட்டம் எப்படி வேலை செய்கிறது?

யூலிப்கள் காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டை இணைத்து செயல்படுகின்றன. பிரீமியத்தின் ஒரு பகுதி ஆயுள் கவரேஜைப் பாதுகாக்கிறது, மீதமுள்ளவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிதிகளில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. பாலிசிதாரர்கள் இலக்குகளின் அடிப்படையில் நிதியை மாற்றலாம். நிதியின் மதிப்பு அல்லது உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகையானது முதிர்வு அல்லது இறப்பின் போது வழங்கப்படும், இது ஒரு மாறும் நிதி தீர்வை வழங்குகிறது.

 • சிறந்த ULIP திட்டங்கள் ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை இணைக்கின்றன.

 • நீங்கள் செலுத்தும் பிரீமியத்தின் ஒரு பகுதி ஆயுள் காப்பீட்டை வழங்குவதற்குச் செல்கிறது, மீதமுள்ளவை உங்கள் முதலீட்டு நோக்கம் மற்றும் இடர் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு நிதிகளில் முதலீடு செய்யப்படும்.

 • நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மிட் கேப் ஃபண்ட், லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட், டெப்ட் ஃபண்ட் மற்றும் பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் போன்ற ஃபண்டுகளின் செயல்திறனுடன் முதலீட்டுக் கூறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்படை நிதிகளின் மதிப்பு உயர்ந்தால், உங்களின் ULIP முதலீட்டின் மதிப்பும் அதிகரிக்கும், அதற்கு நேர்மாறாகவும்.

 • ULIP திட்டம் முதலீட்டாளர்களுக்கு சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் செயல்திறனுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு ஃபண்டுகளுக்கு இடையே மாறுவதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.

ULIP திட்டங்களின் செயல்பாட்டைப் புரிந்து கொள்ள, இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு:

30 வயதான ஆகாஷ், ULIP திட்டத்தில் 20 ஆண்டுகளாக முதலீடு செய்தார். அவர் ஆண்டு பிரீமியமாக ரூ. 10 ஆண்டுகளுக்கு 50,000.

கொள்கை விவரங்கள்:

ஆரம்ப காப்பீட்டுத் தொகை = ரூ. 5,00,000 (ஆண்டு பிரீமியம் x 10)

ஆண்டு நிர்வாகம் மற்றும் பிற கட்டணங்கள் = ரூ. 2500

மொத்த ஆண்டு முதலீடு = ரூ. 47,500

ஆரம்ப NAV மதிப்பு = ரூ. 10

வாங்கிய அலகுகள் = (47500/10) = 4750

இறுதி ULIP திட்டம் ரிட்டர்ன்ஸ்:

மரண பலன்கள் முதிர்வு நன்மைகள்
பாலிசி காலத்திற்குள் ஆகாஷ் இறந்தால் நாமினிக்கு செலுத்தப்படும் பணம் = ரூ. 5,00,000 (உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை) அல்லது நிதி மதிப்பு (எது அதிகமோ அது). ஆகாஷ் உயிருடன் இருந்தால் முதிர்வு நேரத்தில் செலுத்தப்படும் பணம், இது ஃபண்ட் மதிப்பு.

யூலிப்களில் யார் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

இலக்குகளின் அடிப்படையில் நிதிகளைத் தனிப்பயனாக்க நெகிழ்வுத்தன்மையுடன், ஒருங்கிணைந்த காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டுப் பலன்களைத் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ULIP திட்டம் பொருந்தும். நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு ரிஸ்க் பசியுடன், ULIPகள் பலவிதமான நிதி நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்யும் வரி சலுகைகளை வழங்குகின்றன.

பல்வேறு வகை முதலீட்டாளர்களுக்கான ULIP திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

 • நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள்: நீங்கள் நீண்ட கால முதலீடுகளில் நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தால், குறைந்தபட்சம் 10-15 ஆண்டுகள் வரை உறுதியுடன் இருக்க முடியும் என்றால், ULIP கள் நல்ல பொருத்தமாக இருக்கும். நீண்ட காலம் பங்குச் சந்தையில் இருந்து சாத்தியமான வருமானத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது.

 • ரிஸ்க் எடுப்பவர்கள்: ULIP இன் ஒரு பகுதி சந்தை-இணைக்கப்பட்ட நிதிகளில் முதலீடு செய்யப்படுவதால், இதில் உள்ளார்ந்த ஆபத்து உள்ளது. உங்களுக்கு ஆபத்து மற்றும் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைப் புரிந்துகொண்டால், ULIP திட்டம் உங்களை ஈர்க்கக்கூடும்.

 • இரட்டைப் பலன்களைத் தேடுவது: ஒரே திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு மற்றும் முதலீடு இரண்டையும் தேடுகிறீர்களா? ULIP திட்டங்கள் இந்த இரட்டை நன்மையை வழங்குகின்றன, இது ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பை விரும்புவோருக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.

 • வரி சேமிப்பாளர்கள்: ULIP திட்டம் செலுத்திய பிரீமியங்களுக்கு வருமான வரிச் சட்டத்தின் 80C பிரிவின் கீழ் வரிச் சலுகைகளை வழங்குகிறது. நீங்கள் வரிகளைச் சேமிக்கும் நோக்கத்தில் இருந்தால், இது கூடுதல் ஊக்கமாக இருக்கலாம்.

 • நெகிழ்வான முதலீட்டாளர்கள்: சந்தை நிலைமைகளின் அடிப்படையில் நிதிகளுக்கு இடையில் மாறலாம் என்ற எண்ணத்தை நீங்கள் விரும்பினால், ULIP திட்டங்கள் இந்த நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகின்றன. சந்தையின் செயல்திறன் மற்றும் உங்களின் அபாயப் பசியைப் பொறுத்து, உங்கள் முதலீடுகளை ஈக்விட்டியிலிருந்து கடன் நிதிகளுக்கு மாற்றலாம்.

 • இலக்கு சார்ந்த தனிநபர்கள்: வீடு வாங்குவது, உங்கள் பிள்ளையின் கல்விக்கு நிதியளிப்பது அல்லது ஓய்வூதியத்தைத் திட்டமிடுவது போன்ற குறிப்பிட்ட நிதி இலக்குகள் உங்களிடம் இருந்தால், இந்த மைல்கற்களை அடைய உங்களுக்கு உதவும் வகையில் ULIP திட்டம் கட்டமைக்கப்படலாம்.

 • உடனடி பணப்புழக்கத்தைத் தேடவில்லை: ULIP கள் பொதுவாக 5 ஆண்டுகள் லாக்-இன் காலத்துடன் வரும். உங்களது நிதியை உடனடியாக அணுக முடியாது எனில் நீங்கள் லாக்-இன் காலம் வரை காத்திருக்க முடியும் என்றால், ULIP திட்டம் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம்.

யூலிப்களில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

ULIP திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதை ஏன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது இங்கே:

 • அதிக வருமானம்: ULIP திட்டங்கள் 10 வருட காலப்பகுதியில் 12% -15% வரை கவர்ச்சிகரமான வருமானத்தை வழங்குகின்றன. சமநிலை, ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் நிதிகள் போன்ற விருப்பங்களுடன், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் விருப்பங்களை இடர் பசியின் அடிப்படையில் மாற்றிக்கொள்ளலாம். நிதிகளுக்கு இடையில் மாறுவதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மை முதலீட்டாளர்களுக்கு வருமானத்தை அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது.

 • தொந்தரவு இல்லாத பங்கு மேலாண்மை: ULIPகள் பங்கு சார்ந்த சந்தை நிதிகளில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கின்றன, தினசரி பங்கு கண்காணிப்பு இல்லாமல் அதிக வருமானத்தை வழங்குகிறது. காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் நிதி மேலாளர்கள் பங்கு நிர்வாகத்தை கையாளுகின்றனர், நிபுணத்துவத்தை அட்டவணையில் கொண்டு வருகிறார்கள். ULIP NAV போன்ற கருவிகள் பாலிசிதாரர்களுக்கான போர்ட்ஃபோலியோ கண்காணிப்பை எளிதாக்குகின்றன.

 • பல நிதி விருப்பங்கள்: ULIP கள் பலவிதமான நிதி விருப்பங்களை வழங்குகின்றன, முதலீட்டாளர்கள் பிரீமியங்கள் எவ்வாறு முதலீடு செய்யப்படுகின்றன என்பதை முடிவு செய்ய அனுமதிக்கின்றன-முழுமையான கடன், ஈக்விட்டி அல்லது கலவையாக இருந்தாலும் சரி. வரலாற்று வருமானம் மற்றும் ULIP NAV ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவது, இடர் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் மாறும் நிதி நிலைமைகளின் அடிப்படையில் மிகவும் பொருத்தமான திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்ய உதவுகிறது.

 • வெளிப்படைத்தன்மை: யூலிப்கள் அவற்றின் வெளிப்படைத்தன்மைக்காக தனித்து நிற்கின்றன. எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ULIP NAV மற்றும் வரலாற்று வருமானம் உட்பட அனைத்து கட்டணங்கள் பற்றிய தகவலை பாலிசிதாரர்கள் பெறுவார்கள். தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப சிறந்த ULIP திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் இந்த வெளிப்படைத்தன்மை உதவுகிறது.

 • பணப்புழக்கம்: யூலிப்கள் 5 வருட லாக்-இன் காலத்திற்குப் பிறகு எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் அல்லது அவசரநிலைகளுக்கு பகுதியளவு திரும்பப் பெறுதல் மூலம் பணப்புழக்கத்தை வழங்குகின்றன. காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் எளிதாகக் கிடைக்கும் ULIP NAV, ஒட்டுமொத்த நிதித் தேவைகளுடன் முதலீடுகள் மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகையை சீரமைக்க உதவுகிறது.

 • குறைந்த சரண்டர் கட்டணங்கள்: அதிகப்படியான சரண்டர் கட்டணங்கள் கொண்ட பாரம்பரிய திட்டங்களைப் போலல்லாமல், யூலிப்கள் நியாயமான சரண்டர் கட்டணங்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த அம்சம் தனிநபர்கள் ஒரு திட்டத்தில் இருந்து வெளியேற அனுமதிக்கிறது, அது குறிப்பிடத்தக்க நிதி இழப்பு இல்லாமல், நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் நிதி சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது.

இன்றைய நிதிய நிலப்பரப்பில், நீண்ட கால நிதி இலக்குகளை அடைவதற்கு, தகவலறிந்த முதலீட்டுத் தேர்வுகளை மேற்கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பிளான் (யுலிப்) ஒரு கட்டாய விருப்பமாக உள்ளது, நீண்ட காலத்திற்கு சேமிக்க விரும்புவோருக்கு பல நன்மைகளை வழங்குகிறது.

ULIP கள் நீண்ட காலத்திற்கு சேமிக்க உங்களுக்கு உதவுவதற்கான காரணங்கள்

 1. லாக்-இன் காலத்துடன் ஒழுக்கமான முதலீடு

  ULIPகள் 5 வருட கட்டாய லாக்-இன் காலத்துடன் வருகின்றன, இது ஒழுக்கமான முதலீட்டு பழக்கத்தை வளர்க்கிறது. இந்த அர்ப்பணிப்பு முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்வதை உறுதிசெய்கிறது, உறுதியான நிதி அடித்தளத்தை உருவாக்குகிறது மற்றும் வருமானத்தை அதிகரிக்கிறது.

 2. அதிக வருமானத்திற்கான சாத்தியம்

  யூலிப்கள் பல முதலீட்டு விருப்பங்களை விஞ்சி நிற்கின்றன, அவற்றின் ஈக்விட்டி நன்மைக்கு நன்றி. பல்வேறு சொத்து வகுப்புகளில் பாதி பிரீமியங்களை முதலீடு செய்வதன் மூலம், ULIP கள் அத்தியாவசியமான காப்பீட்டுத் கவரேஜை வழங்கும் போது வலுவான வருமானத்தை ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

 3. நிதி மாறுதலில் நெகிழ்வுத்தன்மை

  பாலிசி காலத்தின் போது முதலீட்டாளர்கள் நிதிகளுக்கு இடையில் மாற அனுமதிப்பதன் மூலம் ULIPகள் நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகின்றன. இந்தத் தகவமைப்புத் திறன் தனிநபர்கள் தங்கள் முதலீட்டு உத்தியை அவர்களின் இடர் பசியுடன் சீரமைக்க உதவுகிறது, ஈக்விட்டி, வளர்ச்சி, வருமான நிதிகள் மற்றும் சமச்சீர் போர்ட்ஃபோலியோக்கள் போன்ற விருப்பங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது. பொதுவாக, முதலீட்டாளர்கள் வருடத்திற்கு நான்கு இலவச சுவிட்சுகள் வரை செய்யலாம்.

 4. காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டின் இரட்டை நன்மை

  ULIP களின் முதன்மையான ஈர்ப்புகளில் ஒன்று, அவை வழங்கும் இரட்டை நன்மை-இன்சூரன்ஸ் கவரேஜை முதலீட்டு வருமானத்துடன் இணைத்தல். பாலிசிதாரர்கள் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கான நிதிப் பாதுகாப்பைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல் வரி விலக்குகளையும் அனுபவிக்கிறார்கள்^, ULIP களை ஒரு கவர்ச்சிகரமான மற்றும் இலாபகரமான நீண்ட கால முதலீட்டு விருப்பமாக மாற்றுகிறது.

ULIPs vs பாரம்பரிய திட்டங்கள்

அளவுருக்கள் யூலிப் பாரம்பரிய திட்டம்
வரையறை யூலிப்கள் சந்தை-இணைக்கப்பட்ட முதலீட்டு கருவியாகும், இது முதலீடு மற்றும் பாதுகாப்பின் இரட்டை நன்மைகளை வழங்குகிறது பாரம்பரிய காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் பொதுவாக உத்தரவாதமான முதிர்வு நன்மையை வழங்குகின்றன மற்றும் குறைந்த ஆபத்துள்ள வருமான விருப்பங்களில் முதலீடு செய்கின்றன.
நெகிழ்வுத்தன்மை ULIP திட்டங்களில், காப்பீடு செய்தவர்கள் தங்கள் இடர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வெவ்வேறு நிதிகளில் முதலீடு செய்யலாம். பாரம்பரிய திட்டங்கள் எந்த முதலீட்டு விருப்பத்தையும் வழங்காது. நிதி விவரங்களின் அடிப்படையில் நிதி முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
வெளிப்படைத்தன்மை பெரும்பாலான ULIP திட்டமானது பாலிசிதாரரை அவர்களது போர்ட்ஃபோலியோவைக் கண்காணிக்க அனுமதிக்கிறது. மேலும், அவர்கள் தங்கள் ஃபண்ட் செயல்திறனை ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் கண்காணிக்க முடியும். திட்டத்திற்கு செலுத்தப்படும் பிரீமியம் நிதியுடன் பொதுவானது. இதனால், பாலிசிதாரர் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவைக் கண்காணிக்க முடியாது.
திரும்பப் பெறுதல் ULIP திட்டங்கள் பாலிசி காலத்தின் 5 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு பகுதியளவு திரும்பப் பெறுவதற்கான பலனை வழங்குகின்றன. ஒரு பாரம்பரிய திட்டத்தில், பகுதியளவு திரும்பப் பெறுவதில் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன மற்றும் காப்பீடு செய்தவர்கள் அதைத் தேர்வுசெய்தால் இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.
மாறுதல் விருப்பம் ULIP திட்டங்கள் ஒரு வருடத்தில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நிதிகளுக்கு இடையே இலவச மாறுதல்களை செய்யும் வசதியை வழங்குகிறது காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் முடிவு செய்யப்படுவதால், பாலிசிதாரர் பணத்தை மாற்ற அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
முதிர்ச்சி பாலிசி முதிர்ச்சியடையும் போது, ​​காப்பீடு செய்தவர் நடைமுறையில் உள்ள யூனிட் விலைகளின் அடிப்படையில் வருமானத்தை மீட்டெடுக்கலாம். பாலிசியின் முதிர்ச்சியின் போது, ​​காப்பீட்டாளர் உத்தரவாத முதிர்வு நன்மை மற்றும் திட்டத்தின் படி போனஸ் ஆகியவற்றைப் பெறுகிறார்.
வருமான வரி சலுகை ^ வருமான வரிச் சட்டத்தின் U/S 80C மற்றும் 10(10D)^ வருமான வரிச் சலுகையைப் பெறலாம் பாரம்பரியத் திட்டமானது வருமான வரிச் சட்டத்தின் U/S 80C மற்றும் 10(10D)^ வருமான வரிச் சலுகையையும் வழங்குகிறது.
விசுவாச நன்மைகள் ULIPகளின் நீண்ட கால முதலீட்டில் லாயல்டி நன்மைகள் வழங்கப்படுகின்றன சில பாரம்பரியத் திட்டங்கள் பாலிசியை முழு காலத்திற்கும் தொடர்வதற்காக பாலிசிதாரர்களுக்கு விசுவாசப் பலன்களை வழங்குகின்றன
ஆபத்து காரணி இது ஒரு சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பு என்பதால் ஆபத்து கூறு உள்ளது இந்த திட்டங்கள் குறைந்த ஆபத்துள்ள பசியைக் கொண்ட மக்களுக்கு வழங்குகின்றன

பாலிசிபஜார் மூலம் ULIP திட்டத்தை வாங்குவது எப்படி?

ஆன்லைனில் சிறந்த ULIP திட்டங்களை வாங்குவதற்கான படிகளைப் பார்ப்போம்:

 • படி 1: அதிகாரப்பூர்வ பாலிசிபஜார் இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

 • படி 2: முகப்புப் பக்கத்தில், பல்வேறு காப்பீட்டு வகைகளைக் காணலாம். 'ULIP திட்டங்கள்' விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்.

 • படி 3: உங்கள் பெயர், மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்கள் போன்ற சில அடிப்படை விவரங்களை உள்ளிடும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். இது பாலிசிபஜார் உங்கள் சுயவிவரத்தின் அடிப்படையில் மிகவும் பொருத்தமான ULIP திட்டங்களை உங்களுக்கு வழங்க உதவுகிறது.

 • படி 4: உங்கள் விவரங்களை உள்ளிட்டதும், பல்வேறு காப்பீட்டு வழங்குநர்களிடமிருந்து சிறந்த ULIP திட்டங்களின் பட்டியல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டங்களை அவற்றின் அம்சங்கள், நன்மைகள், பிரீமியங்கள், நிதி விருப்பங்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒப்பிடலாம்.

 • படி 5: ஒப்பிட்டுப் பார்த்த பிறகு, உங்கள் தேவைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான ULIP திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, 'இப்போது வாங்கவும்' அல்லது 'தொடரவும்' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.

 • படி 6: நீங்கள் ஒரு விரிவான படிவத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள், அங்கு உங்களைப் பற்றியும், உங்கள் நியமனதாரர் மற்றும் பிற தொடர்புடைய விவரங்களைப் பற்றியும் மேலும் குறிப்பிட்ட தகவலை வழங்க வேண்டும்.

 • படி 7: யூலிப்கள் உங்களின் ரிஸ்க் பசியின் அடிப்படையில் பல்வேறு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கின்றன. ஈக்விட்டி, கடன் அல்லது ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகளுக்கு இடையே நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். உங்கள் முதலீட்டு இலக்குகள் மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உங்கள் தேர்வை மேற்கொள்ளுங்கள்.

 • படி 8: அனைத்து விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்து உங்கள் முதலீட்டு நிதியைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, நீங்கள் பணம் செலுத்தும் பக்கத்திற்கு அனுப்பப்படுவீர்கள். கிரெடிட்/டெபிட் கார்டுகள், நெட் பேங்கிங், UPI போன்ற பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் பணம் செலுத்தலாம்.

 • படி 9: உங்கள் பணம் செலுத்துதல் வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், உறுதிப்படுத்தலைப் பெறுவீர்கள், மேலும் பாலிசி ஆவணம் உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். சில காப்பீட்டு வழங்குநர்கள் உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிக்கு ஒரு நகலையும் அனுப்பலாம்.

 • படி 10: அனைத்து விவரங்களும் சரியானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த பாலிசி ஆவணத்தை மதிப்பாய்வு செய்யவும். ஆவணத்தை டிஜிட்டல் மற்றும் இயற்பியல் நகல்களில் பாதுகாப்பாக சேமிக்கவும்.

ULIP கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?

ULIP கால்குலேட்டர் என்பது ஒரு ஆன்லைன் கருவியாகும், இது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டு எல்லை, ஆபத்து மற்றும் நிதி இலக்குகளின் அடிப்படையில் அவர்களின் பிரீமியம் செலுத்துதல்கள் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானங்களைக் கணக்கிட உதவுகிறது. கால்குலேட்டர் பல்வேறு காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது

 • நீங்கள் முதலீடு செய்ய விரும்பும் தொகை (மாதாந்திரம்/வருடாந்திரம்/ஒருமுறை)

 • பாலிசி காலம் (நீங்கள் முதலீடு செய்ய விரும்பும்)

 • குறிப்பிட்ட கால முதலீட்டு காலம் (நீங்கள் பிரீமியங்களை செலுத்த விரும்புகிறீர்கள்)

 • எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம்

இந்த விவரங்களை உள்ளிடுவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் ஒட்டுமொத்த முதலீட்டு வளர்ச்சியை ஆய்வு செய்து விருப்பமான திட்டத்தை தேர்வு செய்யலாம்.

ULIP கட்டணங்கள் என்ன?

ULIP கட்டணங்கள் பிரீமியம் ஒதுக்கீடு, நிதி மேலாண்மை, கொள்கை நிர்வாகம், இறப்பு மற்றும் சரண்டர் கட்டணங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவுகளுக்கான இந்தக் கட்டணங்களைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அவை பின்வரும் வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:

 • பிரீமியம் ஒதுக்கீடு கட்டணம்: பல்வேறு முதலீட்டு நிதிகளுக்கு அசலை ஒதுக்க காப்பீட்டு நிறுவனம் வசூலிக்கும் கட்டணம்.

 • நிதி மேலாண்மை கட்டணம்: ULIP இன் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை நிர்வகிப்பதற்கு நிதி மேலாளரால் விதிக்கப்படும் கட்டணம்.

 • இறப்பு கட்டணம்: ULIP இன் கீழ் ஆயுள் காப்பீட்டை வழங்க காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் விதிக்கப்படும் கட்டணம்.

 • பாலிசி நிர்வாகக் கட்டணம்: பாலிசி பதிவுகளைப் பராமரிக்கவும் சேவைகளை வழங்கவும் காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் வசூலிக்கப்படும் கட்டணம்.

 • மாறுதல் கட்டணம்: வெவ்வேறு முதலீட்டு நிதிகளுக்கு இடையில் மாறுவதற்கு விதிக்கப்படும் கட்டணம்.

 • பகுதி திரும்பப் பெறுதல் கட்டணம்: முதலீட்டுத் தொகையிலிருந்து பகுதியளவு திரும்பப் பெறுவதற்கான கட்டணம்.

 • இடைநிறுத்தம் அல்லது சரணடைதல் கட்டணங்கள்: ULIP 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுத்தப்பட்டால், நிறுத்தக் கட்டணம் விதிக்கப்படும். இருப்பினும், 5 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு சரணடைதல் கட்டணம் விதிக்கப்படுவதில்லை. ஃபண்டின் மதிப்பு மற்றும் பிரீமியத்தின் சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படும் பிரீமியத்தைப் பொறுத்து இந்தக் கட்டணங்களின் அளவு ₹1,000 முதல் ₹4,000 வரை இருக்கலாம். இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (IRDAI) இந்தக் கட்டணங்களுக்கான அடிப்படையை நிறுவுகிறது, அவை காப்பீட்டாளரால் ஏற்படும் கையகப்படுத்தல் செலவை விட அதிகமாக இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

ULIP NAV என்றால் என்ன?

ULIP NAV, அல்லது நிகர சொத்து மதிப்பு என்பது ULIP ஃபண்டின் ஒரு யூனிட்டின் மதிப்பு. இது யூனிட்டின் தற்போதைய மதிப்பைக் குறிக்கிறது, இது முதலீட்டு செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கும் பாலிசிதாரர் வருமானத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கும் முக்கியமானது. ULIP NAV என்பது நிதியின் சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பை நிலுவையில் உள்ள யூனிட்களின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

ULIP NAV முக்கியமானது, ஏனெனில் இது உங்கள் முதலீட்டின் மதிப்பை தீர்மானிக்கிறது. நீங்கள் ULIP இல் முதலீடு செய்யும் போது, ​​தற்போதைய NAV இல் யூனிட்களை வாங்குவீர்கள். ஃபண்டின் செயல்திறன் மற்றும் என்ஏவியில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பொறுத்து உங்கள் முதலீட்டின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும்.

ULIP NAV இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தால் தினமும் கணக்கிடப்பட்டு வெளியிடப்படுகிறது. காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலோ அல்லது ஃபண்டின் உண்மைத் தாளிலோ உங்களின் ULIP ஃபண்டின் என்ஏவியை நீங்கள் காணலாம்.

காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் ULIP திட்டங்கள்

சரியான ULIP திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம், ஏனெனில் இது உங்கள் நிதி எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது. இந்தியாவில் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் வழங்கும் சில சிறந்த ULIP திட்டங்கள் இங்கே:

ULIP முதலீடு பற்றிய கட்டுக்கதைகள் என்ன?

பல கட்டுக்கதைகள் யூனிட் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டங்களைச் சூழ்ந்துள்ளன. ULIP திட்டத்தின் சில பொதுவான கட்டுக்கதைகளை நீக்குவோம்:

கட்டுக்கதை 1: ULIP கள் ஆபத்தான நிதி கருவிகள்

உண்மை: ULIP திட்டங்கள் பகுதி முதலீடு மற்றும் பகுதி காப்பீடு ஆகியவற்றின் கலவையாகும். முதலீட்டாளர்கள் கடன், ஈக்விட்டி அல்லது இரண்டின் கலவையில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், முதலீட்டு ஆபத்து அனைவருக்கும் மாறுபடும். ஈக்விட்டி-இணைக்கப்பட்ட நிதிகள் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் ஆபத்தானவை ஆனால் அதிக வருமானத்தை வழங்குகின்றன.

கட்டுக்கதை 2: அதிக கட்டணங்கள் காரணமாக ULIP கள் விலை உயர்ந்தவை

உண்மை: ULIP கள் மிகக் குறைந்த கட்டணங்களைக் கொண்டுள்ளன. புதிய கால யூலிப்கள் ஜீரோ பிரீமியம் ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாகக் கட்டணங்கள் போன்ற அம்சங்களுடன் வருகின்றன.

கட்டுக்கதை 3: ULIP ஆணைத் தொடர்ச்சி

உண்மை: முதலீட்டாளர்கள் ULIP திட்டத்தை 5 வருட லாக்-இன் காலத்திற்குப் பிறகு எந்தவிதமான சரணடைதல் கட்டணமும் இல்லாமல் நிறுத்தலாம். கட்டாயமாக இல்லாவிட்டாலும், 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் ULIP களில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வது நல்லது, ஏனெனில் இது நீண்ட காலத்திற்கு அதிக கார்பஸைக் குவிக்க உதவுகிறது.

கட்டுக்கதை 4: சந்தை ஏற்ற இறக்கம் ஆயுள் காப்பீட்டைக் குறைக்கிறது

உண்மை: சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும் ஆயுள் காப்பீடு மாறாமல் உள்ளது. பாலிசி காலத்தின் போது காப்பீடு செய்யப்பட்டவர் இறந்துவிட்டால், ULIP திட்டங்கள் முழுமையான ஆயுள் காப்பீடு அல்லது நிதி மதிப்பில் எது அதிகமோ அதைச் செலுத்தும்.

புதிய வயது யூலிப்கள் என்றால் என்ன?

புதிய வயது யூலிப்கள் யூனிட் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டங்களின் புதிய தலைமுறை ஆகும், அவை பாரம்பரிய யூலிப்களை விட பல நன்மைகளை வழங்குகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் மிகவும் நெகிழ்வானவை, வெளிப்படையானவை மற்றும் செலவு குறைந்தவை, இவை முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமான விருப்பமாக அமைகின்றன.

புதிய கால யூலிப்களின் முக்கிய அம்சங்கள் சில:

 • குறைந்த கட்டணங்கள்: பிரீமியம் ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணங்கள், நிதி மேலாண்மைக் கட்டணங்கள் மற்றும் பாலிசி நிர்வாகக் கட்டணங்கள் போன்ற பாரம்பரிய ULIPகளை விட புதிய வயது ULIPகள் குறைவான கட்டணங்களைக் கொண்டுள்ளன. இது நீண்ட காலத்திற்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக வருவாயை ஏற்படுத்தும்.

 • அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை: புதிய வயது யூலிப்கள் முதலீட்டு விருப்பங்கள், நிதி மாறுதல் மற்றும் பகுதியளவு திரும்பப் பெறுதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகின்றன. இது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட தேவைகள் மற்றும் இடர் பசிக்கு ஏற்ப தங்கள் முதலீட்டு உத்தியை வடிவமைக்க அனுமதிக்கிறது.

 • மேம்படுத்தப்பட்ட வெளிப்படைத்தன்மை: புதிய கால யூலிப்கள் நிதி செயல்திறன் மற்றும் முதலீட்டுச் செலவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மேம்பட்ட வெளிப்படைத்தன்மையை வழங்குகின்றன. இது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீடுகளைப் பற்றிய தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

ஒட்டுமொத்தமாக, புதிய வயது யூலிப்கள் பாரம்பரிய யூலிப்களை விட பல நன்மைகளை வழங்குகின்றன. ஒரு நெகிழ்வான, வெளிப்படையான மற்றும் செலவு குறைந்த முதலீட்டு விருப்பத்தை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்கள் புதிய வயது ULIP இல் முதலீடு செய்வதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

முடிவுரை

யூலிப்கள், காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டை இணைத்து, இரட்டை நன்மைகளை விரும்புவோருக்கு ஒரு தனித்துவமான நிதி தீர்வை வழங்குகிறது. அவர்கள் ஆயுள் காப்பீட்டின் பாதுகாப்பை வழங்கும் அதே வேளையில், அவர்களின் முதலீட்டு கூறு சாத்தியமான செல்வக் குவிப்புக்கு அனுமதிக்கிறது. ULIP கள் எப்போதும் வளர்ந்து வரும் நிதியியல் நிலப்பரப்பில் தகவலறிந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பான விருப்பமாக உள்ளது.

ULIP கேள்விகள்

 • யூலிப் மற்றும் எஸ்ஐபிக்கு என்ன வித்தியாசம்?

  இரண்டு முதலீட்டு விருப்பங்களுக்கிடையேயான வித்தியாசம் இங்கே உள்ளது: SIP என்பது ஒரு முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தைக் குறிக்கிறது, இது முதலீட்டாளர் தனது விருப்பமான பரஸ்பர நிதிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை முதலீடு செய்ய உதவுகிறது. முதலீட்டு கால அளவு மாதாந்திரம் முதல் காலாண்டு அல்லது ஆண்டு அடிப்படையில் மாறுபடும். எளிமையான வார்த்தைகளில், ஒரு முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் என்பது திட்டமிடப்பட்ட அணுகுமுறையாகும், இது ஒரு முதலீட்டாளருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு பெரிய கார்பஸைப் பெற உதவுகிறது. ULIP இது ஒரு தனித்துவமான காப்பீட்டுத் திட்டமாகும், ஏனெனில் இது இரட்டை நன்மைகளுடன் வருகிறது. இது ஒரே திட்டத்தில் முதலீடு மற்றும் காப்பீடு ஆகியவற்றின் சரியான கலவையாகும். ஒரு ULIP முதலீட்டாளருக்கு காப்பீட்டு பலன்களை அனுபவிப்பதோடு, பத்திரங்கள் மற்றும் பங்குகள் போன்ற பரந்த அளவிலான முதலீட்டு விருப்பங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. இதன் மூலம், முதலீட்டாளர் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட வருவாயை அனுபவிக்கிறார் மற்றும் அதே நேரத்தில் அவரது/அவளுடைய காப்பீட்டுத் தேவைகளும் கவனிக்கப்படுகின்றன.
 • யூனிட் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை என்ன?

  காப்பீடு செய்தவரின் நாமினிக்கு அவர்/அவள் இறந்துவிட்டால், காப்பீட்டாளர் அவருக்குச் செலுத்த ஒப்புக்கொண்ட தொகையானது உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை என அறியப்படுகிறது.
 • நிதி மதிப்பு என்ன?

  யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டத்தில், அனைத்துக் கட்டணங்கள்/கட்டணங்களைக் கழித்த பிறகு, காப்பீட்டாளரின் நிலுவையில் உள்ள முதலீட்டின் மதிப்பு நிதி மதிப்பு எனப்படும். ULIPகளுக்கான காப்பீட்டு பிரீமியம் கூடுதல் கட்டணங்களை ஈர்க்கும். உங்கள் ULIP க்கு நீங்கள் செலுத்தும் பிரீமியத்தின் ஒரு பகுதியாக, கட்டணங்களைச் சந்திக்க கழிக்கப்படும். பிரீமியம் ஒதுக்கீடு கட்டணம் போன்ற சில கட்டணங்கள் பிரீமியத்தின் சதவீதமாக முன்கூட்டியே கழிக்கப்படும் போது, ​​நிதி மேலாண்மை கட்டணம், இறப்பு கட்டணம் மற்றும் நிர்வாக கட்டணம் போன்ற பிற கட்டணங்கள் உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்த பிறகு மற்றும் முதலீடு செய்யப்பட்ட கார்பஸில் இருந்து கழிக்கப்படும். நடைமுறையில் உள்ள நிகர சொத்து மதிப்பில் யூனிட்களை ரத்து செய்வதன் மூலம் இந்தக் கட்டணங்கள் கழிக்கப்படுகின்றன.
 • முதிர்வு காலத்தில் ULIPக்கு வரி விதிக்கப்படுமா?

  யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் முதிர்வுப் பலனாகப் பெறப்படும் பணம் வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் பிரிவு 10(10D)^ இன் படி வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • ULIP இன் சரண்டர் மதிப்பு வரிக்கு உட்பட்டதா?

  ULIPகளுக்கான காப்பீட்டு பிரீமியம் கூடுதல் கட்டணங்களை ஈர்க்கும். பிரீமியம் ஒதுக்கீடு கட்டணங்கள் போன்ற சில கட்டணங்கள் முன் வரையறுக்கப்பட்ட சதவீத விகிதத்தில் முன்கூட்டியே கழிக்கப்படும். கூடுதலாக, இறப்புக் கட்டணங்கள், நிதி மேலாண்மைக் கட்டணங்கள், நிர்வாகக் கட்டணங்கள் போன்ற சில கட்டணங்கள் முதலீடு செய்யப்பட்ட பிறகு கழிக்கப்படும். தற்போதைய நிகர சொத்து மதிப்பில் யூனிட்களை ரத்து செய்வதன் மூலம் கட்டணங்கள் கழிக்கப்படுகின்றன.
 • யூலிப்களின் சரண்டர் மதிப்புக்கு ஏதேனும் வரி விதிக்கப்படுகிறதா?

  திட்டத்தை நடுவழியில் ஒப்படைப்பது அதன் சொந்த குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. குறைபாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, சமீபத்திய ULIP வழிகாட்டுதல்கள் 2010 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டன. மற்ற மாற்றங்களைத் தவிர, லாக்-இன் காலம் 3 ஆண்டுகளில் இருந்து 5 ஆண்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட்டது. 5 ஆண்டுகள் லாக்-இன் காலம் நடைமுறையில் இருக்கும் போது, ​​யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டத்திலிருந்து முன்கூட்டியே வெளியேறினால், பாலிசிதாரர் கூடுதல் கட்டணங்கள்/வரிகள் வடிவில் இழப்பை சந்திக்க வேண்டும்.
 • ULIP மீதான வட்டிக்கு வரி விதிக்கப்படுமா?

  இல்லை, ULIP களில் கிடைக்கும் வட்டிக்கு வரி இல்லை.
 • 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு என்னால் ULIPகளைத் தொடர முடியாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

  பாலிசிதாரர் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரீமியம் செலுத்துவதை நிறுத்தினால், பாலிசி உடனடியாக நிறுத்தப்படும் மற்றும் நிறுத்தப்படும் தேதி வரை பாலிசிதாரருக்குக் குவிக்கப்பட்ட பாலிசி நிதித் தொகை செலுத்தப்படும். 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பாலிசிகளுக்கு சரண்டர் கட்டணங்கள் இல்லை.
 • குறைந்த விலை ULIP என்றால் என்ன? நான் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

  சமீபத்திய ஆண்டுகளில், ஐஆர்டிஏஐ 10 ஆண்டுகள் வரையிலான ULIP பாலிசிகளுக்கு 3% மற்றும் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் உள்ள பாலிசிகளுக்கு 2.25% கட்டணங்களை (இறப்பு தவிர்த்து) வரம்பிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, கமிஷன் விகிதம் மற்றும் கூடுதல் கட்டணம் குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் குறைந்த விலையில் யுலிப்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இந்த முதலீட்டு மற்றும் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் குறைந்த விலை முதலீட்டு விருப்பமாக மாறியுள்ளன. உண்மையில், ULIPகள் மீதான வரலாற்று வெறுப்பை உடைத்து, அவற்றில் முதலீடு செய்ய இது சரியான நேரம். மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைப் போலன்றி, யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் முதிர்வு நடவடிக்கைகள் பிரிவு 10(10d)^ன் கீழ் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன.
 • யூலிப்களின் பொதுவான அம்சங்கள் என்ன?

  யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டம் பின்வரும் அம்சங்களுடன் ஏற்றப்பட்டுள்ளது- நிதிகளுக்கு இடையே மாறுவதற்கு அனுமதிக்கிறது கூடுதல் ரைடர்கள் மற்றும் நன்மைகள் பிரீமியம் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மை முதிர்ச்சியின் போது டாப்-அப்கள் லாயல்டி சேர்த்தல்கள்
 • ULIPs மூலம் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி?

  நிதியைத் தேர்ந்தெடுத்து மாற்றும் சொத்து ஒதுக்கீடு கலையில் ரகசியம் உள்ளது. நீங்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியதெல்லாம், மூலோபாய ரீதியாக நிதியை நிர்வகிப்பது மற்றும் மாற்றுவது. ULIPகள் மூலம் பணம் சம்பாதிக்க உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய நல்ல குணம் பொறுமை. பாலிசியை நீண்ட காலத்திற்கு வாழ அனுமதிப்பது முதலீடுகளில் இருந்து அதிக வருமானம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகிறது
 • பல்வேறு வகையான யூலிப்கள் என்ன?

  ULIP களை இரண்டு தலைப்புகளின் கீழ் பரவலாக வகைப்படுத்தலாம்- வகை I ULIP - காப்பீடு செய்யப்பட்டவர் இறந்துவிட்டால், நாமினிகளுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை அல்லது நிதி மதிப்பு, எது அதிகமோ அது வழங்கப்படும். வகை II ULIP - காப்பீடு செய்யப்பட்டவர் இறந்துவிட்டால், நாமினிகளுக்கு மொத்த காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் நிதி மதிப்பு வழங்கப்படும்.

*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
Tax benefit is subject to changes in tax laws
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ?2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
^^The information relating to mutual funds presented in this article is for educational purpose only and is not meant for sale. Investment is subject to market risks and the risk is borne by the investor. Please consult your financial advisor before planning your investments.

top

Become a Crorepati

Invest ₹10K/Month & Get ₹1 Crore returns*

Mobile +91
*T&C Applied.
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL