એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પ્લાન

જેમ નામ જણાવે છે, એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પ્લાન એક એકલ પ્રીમિયમ ભાગીદારક એન્ડોમેન્ટ પ્લાન છે. તેથી, તે એક પરંપરાગત એન્ડોમેન્ટ છે જેમાં મૃત્યુ અને પ્રાપ્તિનો લાભ અને બોનસ સુવિધા સાથે છે. એન્ડોમેન્ટ ઇન્શુરન્સ પ્લાન્સ જોખમ વિરુદ્ધ કવર પ્રદાન કરે છે અને નિર્ધારિત રિટર્ન્સ પ્રદાન કરે છે જે સામાન્ય રીટર્ન્સ સહિત સમાવિષ્ટ કરાયા સુમ સુરક્ષાની રીતે ફેરફાર કરી શકે છે અને પોલિસી મુદત જેટલીની મધ્યે ઘોટાળો કરવામાં આવતા બોનસ રાજી કરવામાં આવતા છે.

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold

પોલિસીધારી તેમની પસંદગીની પોલીસીના વિશેષતાઓને આધારે તેમની જેટલી કવર વિશે પ્રીમિયમ પસંદ કરી શકે છે, અને તેમને યોગ્ય કાળજી મુદત પસંદ કરી શકે છે.

અધિકાંશ એન્ડોમેન્ટ પોલિસીઓ લાંબા સમયના મુદતો માટે ઉપલબ્ધ હોય છે કારણ કે તે પોલિસીની મુદત સમાપ્ત થવાથી વ્યક્તિને મેળવાતા સમગ્ર રીટર્ન્સને વધારે વધારે બઢાવવામાં મદદ કરે છે. અને એમના છેલ્લા સમયના પોલિસી ને લાભ માટે મોટા પ્રીમિયમ સિરફ યોગ્ય ગુણવત્તાવાળી ગુણવત્તાવાળા વ્યક્તિ પસંદ કરે તો, એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પોલિસી વધારે પ્રીમિયમ પર મોટી રિબેટ્સ પૂર્ણ કરે છે.

એન્ડોમેન્ટ પ્લાન્સ લોકપ્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાધન છે કારણ કે તે એક ઇન્વેસ્ટર ને નિશ્ચિત રીટર્ન્સ આપે છે અને સમય સમય પર ઇન્શુરન્સ કવર પણ આપે છે. એન્ડોમેન્ટ પોલિસીઓ ભારતીય ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ અનેરીને કર લાભો પ્રદાન કરે છે. એન્ડોમેન્ટ પ્લાનમાં રાઇડર્સ હોઈ શકે છે જે પોલિસીધારીને મુખ્ય પોલિસી અંતર્ગત શામેલ ન થતા રિસ્ક્સ વિરુદ્ધ સાચવે છે અને તેમને મોટી કવર પ્રદાન કરે છે.

એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પોલિસીની વિશેષતાઓ

 • આ એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી હેઠળનું પ્રીમિયમ પ્લાનની શરૂઆતમાં એકમ રકમ તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે.

 • આ એલઆઈસી વન-ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન અકાળે મૃત્યુ સામે વળતર અને રક્ષણ પૂરું પાડે છે

 • આ પોલિસી 90 દિવસથી 65 વર્ષની વચ્ચેની કોઈપણ વ્યક્તિ માટે લઈ શકાય છે

 • પોલિસીના કાર્યકાળના અંત સુધી જીવિત રહેવા પર અથવા અગાઉ મૃત્યુ પર, ઉપાર્જિત બોનસ સાથે સંપૂર્ણ વીમા રકમ ચૂકવવામાં આવશે અને પોલિસી સમાપ્ત થાય છે

 • આ પોલિસી એલઆઈસીના નફામાં ભાગ લે છે અને સરળ રિવર્ઝનરી બોનસ અને જો કોઈ હોય તો અંતિમ વધારાના બોનસ ઓફર કરે છે.

 • આ એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પોલિસી હેઠળ વીમાની રકમ રૂ. થી શરૂ થાય છે. 50,000 અને રકમ પર કોઈ ઉપલી મર્યાદા નથી. લઘુત્તમ રકમ કરતાં વધુ અને તેની ઉપરની કોઈપણ વીમા રકમ રૂ.ના ગુણાંકમાં હશે. 5,000 છે

 • આ એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પોલિસી હેઠળ લઘુત્તમ પ્રવેશ વય 90 દિવસ અને મહત્તમ 65 વર્ષ છે. જો વીમાધારકની ઉંમર 8 વર્ષથી ઓછી હોય, તો આ યોજના હેઠળનું જોખમ કવર પૉલિસી શરૂ થયાના 2 વર્ષ કરતાં પહેલાં અથવા વ્યક્તિ 8 વર્ષની થાય તેની તારીખ સાથે અથવા તરત જ પૉલિસીની વર્ષગાંઠથી શરૂ થશે. ઉંમરના વર્ષો

એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પ્લાનના લાભો

 • મેચ્યોરિટીબેનિફિટ: પૉલિસીની મુદતના અંત સુધી વીમાધારકના જીવન ટકાવી રાખવા પર, વીમાની રકમ સાથે સાદા રિવર્ઝનરી બોનસ અને અંતિમ વધારાનું બોનસ, જો કોઈ હોય તો, પૉલિસીધારકને પાકતી મુદતના લાભ તરીકે ચૂકવવામાં આવશે અને પૉલિસી સમાપ્ત થાય છે.

 • આ એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પોલિસી હેઠળ સામાન્ય રીતે દર વર્ષે સિમ્પલ રિવર્ઝનરી બોનસ સમ એશ્યોર્ડની ટકાવારી તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે. આ યોજનામાં બોનસની રકમ વીમાની રકમમાં વધારો કરતી નથી (એક સરળ રિવર્ઝનરી બોનસ છે અને કમ્પાઉન્ડ રિવર્ઝનરી બોનસ નથી)

 • જો પોલિસીધારકે તેના તમામ પ્રિમીયમ સમયસર ચૂકવ્યા હોય તો અંતિમ એડિશન બોનસ પોલિસીના કાર્યકાળના અંતે જાહેર કરી શકાય છે. તે કંપની દ્વારા પોલિસીધારકોને આપવામાં આવતા પુરસ્કારનું એક સ્વરૂપ છે.

 • મૃત્યુલાભ: જો જીવન વીમાધારકનું મૃત્યુ પૉલિસીના સમયગાળામાં થાય છે:

  • જો જીવન વીમાધારક જોખમની શરૂઆત પહેલા મૃત્યુ પામે તો માત્ર એક જ પ્રીમિયમ ચૂકવવામાં આવે છે તે નોમિનીને ચૂકવવામાં આવશે.

  • જોખમ શરૂ થયા પછી, ઉપાર્જિત બોનસ સાથે વીમાની રકમ, જો કોઈ હોય તો મૃત્યુ લાભ તરીકે ચૂકવવામાં આવશે

  • આ એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પોલિસીમાં ઉચ્ચ રકમનું વિમાકૃત ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે

  • યોજનાના પ્રથમ વર્ષ પછી આ એલઆઈસી વન-ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનમાં લોન ઉપલબ્ધ છે.

  • કલમ 80C મુજબ ચૂકવેલ પ્રીમિયમ પર અને આવકવેરા કાયદાની કલમ 10(10D) મુજબ પ્રાપ્ત થયેલા દાવા પર આવકવેરા લાભ

  • એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પૉલિસી ગેરંટીકૃત શરણાગતિ મૂલ્ય ધરાવે છે. જો એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પોલિસી પ્રથમ વર્ષમાં સરન્ડર કરવામાં આવે તો પોલિસીધારકોને ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમના 70% અને બીજા વર્ષથી ચૂકવેલ સિંગલ પ્રીમિયમના 90% પ્રાપ્ત થશે. વીમાધારક વેસ્ટ રિવર્ઝનરી બોનસની ચોક્કસ રકમ મેળવવા માટે પણ પાત્ર છે

પેદાશ વર્ણન

ન્યૂનતમ મહત્તમ
પ્રવેશની ઉંમર (છેલ્લો જન્મદિવસ) 90 દિવસ 65 વર્ષ
પરિપક્વતાની ઉંમર (છેલ્લો જન્મદિવસ) 18 વર્ષ 75 વર્ષ
વર્ષોમાં પોલિસી ટર્મ (PT). 10 વર્ષ 25 વર્ષ
વર્ષોમાં પ્રીમિયમ ભરવાની મુદત (PPT). એકલુ
પ્રીમિયમ ભરવાની આવર્તન એકલુ
સમ એશ્યોર્ડ રૂ. 50,000 કોઈ મર્યાદા નહી

આ એલઆઈસી વન ટાઈમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનના પ્રીમિયમ વિશેની વિગતો

એક વ્યક્તિ જે એલઆઈસી એકલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પોલિસી ખરીદવા ઇચ્છે તેમને તેના પ્રીમિયમ ગણનાના વિવિધ પક્ષો જાણવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, તેમને મોટી ધારણા પર અને પોલિસી ધરાવતા વ્યક્તિની વયને આધારે પ્રીમિયમની ફેરફાર કેવી રીતે થાય છે, અને આપે પ્રતિ ધારણા બદલાય પર પ્રતિ પોલિસી અવધિની માંગી પ્રીમિયમ કેટલી હોય છે અને આ પોલિસી કાળમાં પ્રતિ 1000 રૂપિયાની વધારા માટે નમૂના પ્રીમિયમ શું છે એવું જાણવું જોઈએ.

 1.  અલગ-અલગ વીમા રકમ માટે પ્રીમિયમનો નમૂનો

  એલઆઈસી વન-ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોલિસી વાર્ષિક પ્રીમિયમ 1 લાખની વીમા રકમ અને 20 વર્ષની પોલિસી કાર્યકાળ માટે રૂપિયામાં ઉલ્લેખિત છે. મૂળભૂત પ્રીમિયમ નીચે દર્શાવેલ છે (ટેક્સ શામેલ નથી)

  ઉંમર 50,000 રૂ

  સમ એશ્યોર્ડ

  રૂ. 1 લાખ

  સમ એશ્યોર્ડ

  રૂ. 2 લાખ

  સમ એશ્યોર્ડ

  30 વર્ષ 27368 52935 104470
  40 વર્ષ 27888 53975 106550
  50 વર્ષ 29168 56535 111670
 2. નમૂના પ્રીમિયમ દરો પ્રતિ રૂ. 1,000 સમ એશ્યોર્ડ

  નીચેનું કોષ્ટક દરેક રૂ. માટે અલગ-અલગ મુદત માટે પોલિસી માટેના નમૂના પ્રીમિયમ દરો દર્શાવે છે. 1,000 સમ એશ્યોર્ડ. એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પોલિસી હેઠળના દરો લાંબા ગાળા માટે ઘટે છે અને વધુ ઉંમરમાં પ્રવેશ માટે થોડો વધારો દર્શાવે છે.

  ઉંમર

  (નજીકનો જન્મદિવસ)

  મુદત

  10 વર્ષ 15 વર્ષ 25 વર્ષ
  10 756.90 640.30 463.10
  20 757.60 641.55 465.85
  30 757.95 642.60 470.90
  40 759.75 647.65 488.35
  50 766.05 662.25 527.35
  60 777.50 688.60 -

એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પોલિસી માટે રિબેટ્સ

પોલિસી ઉચ્ચ વીમા રકમ માટે ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે. આનાથી વ્યક્તિને નાના પ્રીમિયમની ચુકવણી માટે ઉચ્ચ કવર મેળવવામાં મદદ મળે છે.

સમએશ્યોર્ડ (રૂ.) રિબેટ (સમએશ્યોર્ડનીટકાવારીમાં)
રૂ. 50,000 થી રૂ. 95,000 છે શૂન્ય
રૂ. 1,00,000 થી રૂ. 1,95,000 છે સમ એશ્યોર્ડના 18%
રૂ. 2,00,000 થી રૂ. 2,95,000 છે વીમાની રકમના 25%
રૂ. 3,00,000 અને તેથી વધુ વીમાની રકમના 30%

એલઆઈસી વન ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનની વધુ વિગતો

 1. ગ્રેસ સમયગાળો:

  લાગુ પડતું નથી કારણ કે એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પોલિસી હેઠળ વધુ પ્રીમિયમ ચુકવણીની જરૂર નથી

 2. એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી હેઠળ પોલિસી સમાપ્તિ અથવા સમર્પણ લાભ:

  આ યોજના હેઠળ સમર્પણ લાભ ઉપલબ્ધ છે:

  • પ્રથમ વર્ષની અંદર: સિંગલ પ્રીમિયમના 70% કર અને વધારાનું પ્રીમિયમ, જો કોઈ હોય તો સિવાય ચૂકવ્યું

  • 2જા વર્ષથી, સિંગલ પ્રીમિયમના 90% કર, વધારાનું પ્રીમિયમ, જો કોઈ હોય તો, અને અગાઉ ચૂકવવામાં આવેલા તમામ સર્વાઇવલ લાભો સિવાય ચૂકવવામાં આવે છે.

 3. આ એલઆઈસી વન-ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન હેઠળ બોનસનો સરન્ડર લાભ:

  પૉલિસીધારકોને પૉલિસી હેઠળ કોઈપણ વેસ્ટ સિમ્પલ રિવર્ઝનરી બોનસનું સરન્ડર મૂલ્ય પણ પ્રાપ્ત થશે. આ બોનસનું સમર્પણ મૂલ્ય આ બોનસને વેસ્ટ બોનસ માટે સમર્પણ મૂલ્ય પરિબળ સાથે ગુણાકાર કરીને પ્રાપ્ત થયેલ મૂલ્ય હશે. આ પરિબળો એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પોલિસીની મુદત અને વીમાધારક દ્વારા જે વર્ષમાં પ્લાન સરન્ડર કરવામાં આવે છે તેના પર આધાર રાખે છે.

 4. મફત દેખાવનો સમયગાળો:

  જો તમે એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસીના કવરેજ અને નિયમો અને શરતોથી સંતુષ્ટ ન હોવ, તો તમારી પાસે પોલિસી દસ્તાવેજો મળ્યાના 15 દિવસની અંદર પોલિસીને રદ કરવાનો વિકલ્પ છે, જો કે ત્યાં કોઈ દાવો ન થયો હોય.

એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પોલિસી હેઠળ બાકાત

પૉલિસીની શરૂઆતના 12 મહિનાની અંદર આત્મહત્યાના કિસ્સામાં ચૂકવવામાં આવેલા સિંગલ પ્રીમિયમમાંથી માત્ર 90% નોમિનીને પરત કરવામાં આવે છે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

પૉલિસીધારકે એડ્રેસ પ્રૂફ, આઇડેન્ટિટી પ્રૂફ (આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ અને પૅન કાર્ડ), અને અન્ય KYC દસ્તાવેજો સાથે સચોટ તબીબી ઇતિહાસ સાથે 'અરજી ફોર્મ/પ્રપોઝલ ફોર્મ' ભરવાનું રહેશે. વીમાની રકમ અને એલઆઈસી પોલિસી લેનાર વ્યક્તિની ઉંમરના આધારે કેટલાક કિસ્સાઓમાં તબીબી તપાસની જરૂર પડી શકે છે.

FAQs

 • પ્રશ્ન. એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ અથવા વન-ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોલિસી શું છે?

  જવાબ: એલઆઈસી તરફથી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પ્લાન એ એન્ડોમેન્ટ પ્લાન છે જે રોકાણકારને એક જ પ્રીમિયમ ચૂકવીને જીવન કવર અને ખાતરીપૂર્વકનું વળતર બંને મેળવવાની મંજૂરી આપે છે. વીમાધારકને આ એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી હેઠળ વળતરની ચૂકવણી ન થવાને કારણે પોલિસી લેપ્સ થવાની અથવા તેઓ રિવર્ઝનરી અને ટર્મિનલ બોનસ માટે પાત્ર ન હોવા અંગે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે તેઓએ પ્લાનની શરૂઆતમાં જ ચૂકવણી કરી દીધી છે.
 • પ્રશ્ન. શું મારે આ વન-ટાઇમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોલિસીની જરૂર છે?

  જવાબ: સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોવમેન્ટ પ્લાન એવા લોકો માટે આદર્શ છે કે જેમની પાસે થોડી રકમ હાથમાં છે અને તેઓ પૈસાની સુરક્ષા કરવા અને વધારાના સુરક્ષિત વળતર મેળવવા માટે વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે. વધુમાં, આ એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી માટે તમારે માત્ર એક જ વાર પ્રીમિયમ ચૂકવવાનું જરૂરી હોવાથી, તમારે પ્રીમિયમની અનુગામી ચુકવણી વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે રૂઢિચુસ્ત રોકાણકારો એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી જેવી એન્ડોમેન્ટ યોજનાઓ માટે જાય છે કારણ કે તે બેંક અથવા ફિક્સ ડિપોઝિટમાં રહેલા નાણાં કરતાં વધુ સારું વળતર આપે છે.
 • પ્રશ્ન. એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ એન્ડોમેન્ટ પોલિસીના ફાયદા શું છે?

  જવાબ: એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી વિવિધ વ્યવહારુ લાભો આપે છે, જેમ કે.
   તમે એક જ સાધન દ્વારા રોકાણ વાહન અને વીમા કવચ મેળવો છો. જો તમે ભવિષ્યમાં તેમની કાળજી લેવા માટે ત્યાં ન હોવ તો તમારે તમારા પ્રિયજનોની સુરક્ષા વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસીમાં મહત્તમ પ્રવેશ વય 65 વર્ષ અને મહત્તમ પરિપક્વતા વય 75 વર્ષ છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારું કુટુંબ આર્થિક રીતે સુરક્ષિત રહેશે ભલે તમે તેમની સાથે ન હોવ
   એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસીનું સિંગલ પ્રીમિયમ નિયમિત પ્રીમિયમ ચૂકવણીની મુશ્કેલીઓ દૂર કરે છે. તમારે પછીના મહિનાઓ કે વર્ષોમાં પ્રીમિયમ ચૂકવવાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એકવાર ચૂકવણી કર્યા પછી, તમે સુરક્ષિત છો
   તમે પ્લાન લીધાના માત્ર એક વર્ષ પછી તમારી એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી સામે લોન લઈ શકો છો
   એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી તમને વધારાના રાઇડર્સ જેમ કે એક્સિડન્ટ બેનિફિટ રાઇડર અને ક્રિટિકલ ઇલનેસ રાઇડર માટે નાના વધારાના પ્રીમિયમ ચૂકવીને પસંદ કરવા દે છે. આ તમારા જોખમ કવરને નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે
   તમને ભારતીય આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ કર કપાતનો લાભ મળે છે. તમે IT એક્ટના અમુક નિયમો અને શરતોને આધીન, કલમ 10(10D) હેઠળ એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પૉલિસી પર પ્રાપ્ત થયેલા દાવાઓમાંથી કર લાભ મેળવવા માટે પણ પાત્ર છો.
   એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પૉલિસી ગેરંટીકૃત શરણાગતિ મૂલ્ય ઓફર કરે છે. પોલિસીધારક તરીકે, જો તમારી એલઆઈસી સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી 1 વર્ષની અંદર સમર્પણ કરવામાં આવે તો તમને ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમના 70% અને તમારા સિંગલ પ્રીમિયમના 90% ચૂકવવામાં આવશે જો 1 વર્ષ પછી અને પાકતી મુદત પહેલાં કોઈપણ સમયે સરન્ડર કરવામાં આવે તો.
   તમે શરણાગતિ પર પણ વેસ્ટ રિવર્ઝનરી બોનસ મેળવવા માટે પણ પાત્ર છો.

*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Amritbaal
LIC Index Plus
LIC Jeevan Dhara II-872
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans

LIC of India articles

Recent Articles
Popular Articles
LIC Jeevan Utsav vs LIC Jeevan Umang

07 Jun 2024

4 min read

LIC Jeevan Utsav and LIC Jeevan Umang are two popular insurance
Read more
Review of LIC Index Plus

07 Jun 2024

2 min read

I recently bought LIC's Index Plus plan, which has provided me
Read more
LIC Versus PPF

05 Jun 2024

3 min read

When it comes to financial planning in India, two of the most
Read more
LIC Amritbaal Premium Calculator

29 Mar 2024

2 min read

LIC Amritbaal Premium and Maturity Calculator is an online tool
Read more
LIC New Endowment Plan Maturity and Premium Calculator

04 Mar 2024

2 min read

LIC's New Endowment Plan premium and maturity calculator allows
Read more
LIC Online Premium Payment

3 min read

The LIC Online Payment by Policybazaar enables policyholders to pay their insurance premiums online at their
Read more
10 Best LIC Plans to Invest in 2024

3 min read

Since 1956, LIC of India has offered several policies that combine insurance protection with wealth accumulation
Read more
How to Check the Maturity Amount of LIC Policies?

3 min read

The LIC maturity value is the amount payable to the policyholder upon the completion of the policy term. LIC
Read more

top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL