એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન્સ

એલઆઈસી ચાઈલ્ડ પ્લાન્સ પોલીસીધારકને તેમના બાળકોનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવાની અને તેમની આર્થિક સંરક્ષણ આપવાનું અનુમતિ આપે છે. એલઆઈસી દ્વારા વિશેષ રીતે ડિઝાઇન કરાયેલા આ પ્લાન્સ બાળકોની આર્થિક સુરક્ષા માટે ખાસગી છે અને તેમને જીવનમાં મહત્વના માર્ગદર્શકો મેળવવામાં મદદ કરે છે.

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold

એલઆઈસી ચાઈલ્ડ પ્લાન્સ શું છે?

ભારતીય એલઆઈસી દ્વારા આપાતંકો પોલીસીઓ વાપરી છે અને બાળકોની આર્થિક જરૂરતો અને ભવિષ્યની ઇચ્છાઓ માટે ખાસ રીતે ડિઝાઇન કરાયેલા છે. આ પ્લાન્સ શિક્ષણ, લગ્ન અથવા અન્ય કોઈ મહત્વના માર્ગદર્શકો માટે બાળકોની આર્થિક સંરક્ષણ, સંગ્રહ અને પોતાના બાળકોની ભવિષ્યની ખર્ચો માટે મુદ્રણ અને વિનિવેશ સાધનાઓ આપવા માટે લક્ષ્યાત્મક છે.

મહિલા બાળકી માટે એલઆઈસી પ્લાન્સ લક્ષ્મીપૂર્ણ અથવા નિશિત અંતરાલોમાં નિર્દિષ્ટ વખતો પર લાખોની રકમ અથવા પર્યોડિક પેઆઉટ પૂર્વક પરિણામ આપે છે કે તેમના બાળકોની ભવિષ્ય ખર્ચાનો ધન જોવા માટે મદદ કરવામાં આવે છે. જો કોઈ પોલીસીધારક તેના પોલીસી અવધિ દરમિયાન દુર્ભાગ્યની ઘટનાની મૃત્યુ થાય તો આ પ્લાન્સ બાળકોની આર્થિક સુરક્ષાની માધ્યમિકતા દ્વારા મોત લાભ દ્વારા તેમની ભવિષ્યની સારવારી સાચીવટ કરે છે.

એલઆઈસી દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી શ્રેષ્ઠ બાળ વીમા યોજનાઓ 

 1. એલઆઈસી SIIP

  એલઆઈસી SIIP પ્લાન એક યુનિટ-લિંક્ડ વીમા પ્લાન છે જેનાથી વીમા ધારકો તેમની સંપત્તિ વધારવા માટે એક્વિટી બજારમાં નિવેશ કરવું જ જોઈએ. વીમા ખરીદદાર તેમના બાળકના શિક્ષણ લક્ષ્યો સાથે સારંગી પોલીસી અવધિ પસંદ કરી શકે છે. જ્યારે તે તેના અધિકારે આવે અને પોલીસી પૂરી થાય ત્યારે તે સંગ્રહિત રીટર્ન્સ અને ફંડ મૂલ્યને કેટલાકમાં અથવા લક્ષ્યો પર નિર્ભર કરીને રશિ મેળવી શકે છે, તેમની સ્થિતિ પર નિર્ભર કરીને.

  એલઆઈસી SIIP પ્લાનના લાભો

  • એલઆઈસી SIIP વિમા ધારકોને તેમના પ્રીમિયમ્સને એક્વિટી, ડેબ્ટ અથવા સંતુલિત ફંડોમાં નિવેશ કરવાની સાધનતા આપે છે. આ નિવેશો લાંબા અવધિ પર વધુ રીટર્ન્સ ઉત્પાદન કરવાની સામર્થ્ય ધરાવે છે. જો વીમા ધારક પોલીસી અવધિમાં મૃત્યુ થાય તો તેની કુટુંબ સુધી લાભ મળે છે.

  • લૉક-ઇન અવધિ પૂર્ણ થયા પછી, વીમા ધારકો તેમના સંગ્રહિત ફંડ મૂલ્યમાંથી કોઈ આર્થિક આપત્તિઓ અથવા તત્કાલિક આર્થિક જરૂરતો કેટલાકમાં પાર્શવિક નિકાસો કરી શકે છે.

  • આ પ્લાન પ્રીમિયમ ચૂકવણીની અને નિવેશ ફંડ્સની પસંદગીની આંતરરાષ્ટ્રીય કટિબદ્ધતાની લાગણીમાં લાગુ છે. નીતિ ધારકો તેમના નિવેશ પસંદગીઓ અને બજારના સ્થિતિઓ પર આધારિત ફંડો વચ્ચે સ્વિચ કરી શકે છે.

 2. એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ

  એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ એક અંતિમ પ્લાન છે જે જીવન સુરક્ષા અને સંપત્તિનું સંયોજન પ્રદાન કરે છે. આ પ્લાન્સ જરૂરી બાબતો પર તમારા બાળકોને આર્થિક સુરક્ષા આપે છે, જો તમારે કંઈ થાય તો, અને દૂરભાગ્યને નીરીક્ષણકારી પોલીસીધારકે તેમના બાળકોની ભવિષ્ય પ્રણાળી કરવાની માન્યતા આપે છે.

  એલઆઈસી ના નવા જીવન આનંદ પ્લાનના લાભો :

  • પોલિસી અવધિનું પૂર્ણકાલમાં, પોલિસીધારકને મેચ્યુરિટી લાભ આપાય છે, જેમાં સામે આવેલ રકમ સાથે કોઈ પૂર્ણકાલિક બોનસ સહિત સમાવિત કરવામાં આવે છે. આ લક્ષ્ય રકમને વૃદ્ધિમાં મેળવીને પેન્શન યોજના, આર્થિક લક્ષ્યોની પૂર્તિ અથવા કોઈ અન્ય વ્યક્તિગત જરૂરિયાત માટે વાપરી શકાય છે.

  • પોલીસીધારકની અવધિમાં દુર્ભાગ્યની ઘટના સંભવતઃ, તેમની નામને મૃત્યુની ઘટના અથવા પોલીસીનું સંગ્રહિત મૂલ્યની ક્યારેક મોટું હોય છે. આ તમારી બાળક માટે આર્થિક સુરક્ષા નિશ્ચિત કરે છે અને તેમની તત્કાલિક આર્થિક જરૂરતો મળવા માટે મદદ કરે છે.

  • પોલિસી અવધિનું પૂર્ણકાલમાં પણ, એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ પોલિસીધારકને તેના જીવન સમય માટે જીવન વીમા આવરણ પ્રદાન કરે છે. મૃત્યુની ઘટના ની સ્થિતિમાં, નામે પોલિસીધારકની મૃત્યુ પર નોમિની પર મૃત્યુ લાભ આપવામાં આવે છે, જે કુટુંબને વધુ આર્થિક સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે.

 3. એલઆઈસી નવું બાળકોની મની બેક પ્લાન

  આ મની બેક પ્લાન વધતા બાળકોની લગ્ન, શિક્ષણ અને અન્ય જરૂરતોની માટે આટલાઓ જીવન લાભો દ્વારા મદદ કરે છે. વધતા કાળજીની દ્વારા આ પ્લાન પોલિસીની અવધિમાં બાળકની જીવન પર એક જોખમ કવર આપે છે અને નિર્ધારિત સમયમાં બચી રહેવાની સરવાઇવલ લાભ પૂર્ણ થાય છે.

  એલઆઈસી નવા બાળકોની મની - બેક પ્લાનના લાભો :

  • પોલિસી અવધિમાં પોલિસીધારકને નિયમિત મની-બેક પેઆઉટ આપવામાં આવે છે. આ મની-બેક પેઆઉટ્સ શિક્ષણ ખર્ચો, એક્સટ્રાક્યુરિક્યુલર ક્રિયાઓ અથવા બાળકના જીવનના અન્ય મહત્વના માર્ગદર્શકો મળવા માટે મદદ કરી શકે છે.

  • જો પોલિસીધારક બચે તો, પોલિસી અવધિની અંતે પોલિસીધારકને એક મોટું મેચ્યુરિટી લાભ પ્રદાન કરે છે. આ મોટું રકમ પ્રાયોગિક શિક્ષણ, લગ્ન, અથવા બાળકની કોઈ અન્ય આર્થિક જરૂરત માટે વાપરી શકાય છે.

  • પોલિસીધારકની દુર્ભાગ્ય ઘટનામાં, પ્લાન ભવિષ્યના પ્રીમિયમ્સ છોડી દે છે અને બાકી પોલિસીના અવધિ માટે જીવન વીમા આવરણ પ્રદાન કરે છે. આ તમારા બાળકની આર્થિક જરૂરિયાતો માટે સંરક્ષણ આપે છે, પેરન્ટ્સની ગેરહાજરીમાં પણ.

 4. એલઆઈસી જીવન તરુણ

  એલઆઈસી જીવન તરુણ એ સીમિત પ્રીમિયમ ચૂકવણી પ્લાન છે જે બાળકો માટે સંપત્તિ અને જીવન સુરક્ષાનું સંયોજન પ્રદાન કરે છે. આ પ્લાન વધતા બાળકોના શૈક્ષણિક અને અન્ય આર્થિક જરૂરતોની ધ્યાનમાં લઇ જતું છે.

  એલઆઈસી જીવન તરુણ પ્લાનના લાભો :

  • પોલિસી અવધિમાં નિર્ધારિત વખતે બાળકને રકમનું નિયમિત પેઆઉટ આપે છે. આ પેઆઉટ્સ શિક્ષણ ખર્ચો, કૌશલ વિકાસ અથવા બાળકના વધતા આર્થિક જરૂરિયાતો માટે વાપરી શકાય છે.

  • પોલિસીના પૂર્ણતા પર, બાળક તમારી બાકી રકમને અને કોઈ વેસ્ટેડ બોનસો સાથે મેચ્યુરીટી લાભ મેળવે છે. આ મોટું રકમ બાળકની ભવિષ્યની આકાંક્ષાઓને સાથે સાથે, ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવા વ્યાપાર સ્થાપન માટે પૂર્ણ કરી શકે છે.

  • એલઆઈસી જીવન તરુણ લાભ પ્રકારનું ચૂંટણીની લાગણીની માંગણી પ્રદાન કરે છે. પોલિસી આરંભમાં, પોલિસીધારકો નવા ચાર લાભ વિકલ્પોમાંથી એકને પસંદ કરી શકે છે, જે સુરક્ષા લાભો તરીકે સામર્થ્ય પેઆઉટ આપવાની રકમનું ટકાવું નિર્ધારિત કરે છે. વિકલ્પો 5% થી 20% સામાન્ય રકમને આધારિત કરે છે.

એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાનના લાભો

 1. બાળકની શાળાની ફીને ટેકો આપે છે

  જો પોલિસી માતાપિતાના જીવનને આવરી લે છે, તો વીમા કંપની તેમના અવસાન પર તરત જ મૃત્યુ લાભની રકમ ચૂકવે છે. પોલિસીની મુદતના અંતે, તે બાળકને ખાતરીપૂર્વકના ફંડ મૂલ્ય અથવા પાકતી મુદતની રકમ ચૂકવે છે. આ ચુકવણીઓ બ્રેડવિનર માતાપિતાની ગેરહાજરીમાં શાળાની ફીની નિરાંતે કાળજી લેવામાં મદદ કરે છે.

 2. ઉચ્ચ શિક્ષણ અને લગ્ન માટે ફંડમાં મદદ કરે છે

  શિક્ષણનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. મોંઘવારી સાથે જોડી, કોલેજ અને ઉચ્ચ શિક્ષણની ફી પરિવાર પર બોજ લાવી શકે છે. જો બાળક નાનું હોય ત્યારે માતા-પિતા ચાઇલ્ડ પ્લાન લે છે, તો એલઆઈસી ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન પ્લાન હેઠળ મની-બેક બાળકની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક જરૂરિયાતોને અનુરૂપ થઈ શકે છે.

  કોઈ પણ વ્યક્તિ તેમના બાળકના લગ્ન માટે એકીકૃત રકમનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

 3. મૂડી ધોવાણ ટાળે છે

  બજારની અસ્થિરતા મૂડી ધોવાણ તરફ દોરી શકે છે. એલઆઈસી SIIP સાથે, તમે તમારા પૈસાનું રોકાણ કેવી રીતે કરવા માંગો છો તે પસંદ કરી શકો છો. તમારી જોખમ લેવાની ક્ષમતાના આધારે તમને પસંદ કરવા માટે 4 ફંડ વિકલ્પો મળે છે. આ યોજનાઓ બજાર સાથે જોડાયેલા વળતરનો આનંદ માણવા માટે નિયમિતપણે નાના હિસ્સાનું રોકાણ કરવાની ઉત્તમ રીત છે.

એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાનની મુખ્ય વિશેષતાઓ

જો તમે વિચારી રહ્યા હોવ કે શ્રેષ્ઠ એલઆઈસી ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન પ્લાન કેવી રીતે પસંદ કરવો, તો નીચેની સુવિધાઓના સંયોજન માટે જુઓ.

 • પ્રીમિયમ માફીનો લાભ - આ દરેક એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાનની આવશ્યક વિશેષતા છે. તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે બાળક તમામ પોલિસી લાભો માટે લાયક ઠરે છે, જો માતા-પિતા તમામ બાકી પ્રિમીયમ ચૂકવતા પહેલા મૃત્યુ પામે તો પણ.

 • મુલતવી વિશેષતા - કેટલીક બાળ યોજનાઓમાં 'વિલંબ'નો ખ્યાલ હોય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કોઈ લાભ ચૂકવવાપાત્ર નથી. જો તમારું બાળક જીવનની ખાતરી ધરાવતું હોય, તો તમે સ્થગિત અવધિના અંતને તેમના જીવનના મુખ્ય માઇલસ્ટોન સાથે સંરેખિત કરી શકો છો. જીવન કવર માત્ર વિલંબના સમયગાળા પછી શરૂ થાય છે.

 • લોન - તાત્કાલિક શિક્ષણ ખર્ચને ભંડોળ આપવા માટે કેટલીક શ્રેષ્ઠ એલઆઈસી બાળ શિક્ષણ યોજનાઓ હેઠળ આનો લાભ લઈ શકાય છે.

 • બોનસ - જો તે એક સહભાગી એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન છે, તો તે કંપનીના નફાના અનુભવના આધારે બોનસ મેળવવા માટે પાત્ર છે. આવા ચાઇલ્ડ પ્લાન હેઠળ સરળ રિવર્ઝનરી બોનસ અને પ્લાનના અંતે અંતિમ બોનસ ચૂકવવાપાત્ર છે.

 • કર લાભ - ચૂકવેલ પ્રીમિયમ અને પ્રાપ્ત થયેલા દાવા પર કર લાભ ઉપલબ્ધ છે. ચૂકવેલ પ્રીમિયમને આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ કરમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે, અને પ્રાપ્ત થયેલા દાવાને કલમ 10(10D) હેઠળ મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

લાઇસન્સ વાળી બાળકોના પ્લાન્સ પસંદ કરવાનું કેવી રીતે?

ચાલો આપણે આ સાથે એક ઉદાહરણ થોડા સમજીએ:

મોટાભાઈ A, જેમણે હાલનો બાળક પાંચ વર્ષની ઉંમર થયેલ છે, ૨૦ વર્ષની અવધિથી એક બાળક પ્લાન ખરીદ્યું. બાળક પોલિસી વાચની ૧૫મી, ૧૭મી, અને ૨૦મી પોલિસી સાલગીરી પર મની-બેક આશવાસ આપે છે. મોટાભાઈ A ને બાળકની શૈક્ષણિક મહત્વપૂર્ણ સ્થળાઓ સાથે મની-બેક અવધિઓ યોજવામાં યોજનાબદ્ધ કર્યો હતો.

આ રીતે, તે જ્યારે તે બાળક બીસ વર્ષની પહોચે છે, ૨૨ વર્ષમાં, અને ૨૫ વર્ષમાં, તેને ધારાસભ્ય અને વધુમાં વધુ પૈસા મેળવવામાં આવશે. આ પૈસાને તેના બાળકના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વપરાશક્રિયામાં લીધેલ છે.

જો મોટાભાઈ A મરે તો, પ્લાન બંધ થઈ નહીં, અને ભવિષ્યના પ્રીમિયમ્સ અને મની-બેક્સ જે વાચાયેલ હોવ તે સમયગાળા પુરી કરવામાં આવશે. આથી, પૈસા ફક્ત બાળકની શૈક્ષણિક જરૂરિયાતો માટે વપરાશ થશે, જે બાળક શૈક્ષણિક યોજના ખરીદવાની અસલ મંગળવાર્તા હતી.

કંપની તરફથી એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન માટે અરજી કરવી

તમે એલઆઈસી ચાઈલ્ડ પ્લાન્સ માટે અરજી કરી શકો છો - ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે.

 1. ઓનલાઈન

  કંપની ચોક્કસ એલઆઈસી ચાઈલ્ડ પ્લાન ઓફર કરે છે, જે ફક્ત ઓનલાઈન જ ઉપલબ્ધ છે. ગ્રાહકે માત્ર કંપનીની વેબસાઇટમાં લોગ ઇન કરવાની, જરૂરી એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન પસંદ કરવાની, કવરેજ પસંદ કરવાની અને વિગતો પ્રદાન કરવાની જરૂર છે. ભરેલી વિગતોનો ઉપયોગ કરીને પ્રીમિયમ નક્કી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ગ્રાહકે ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ સુવિધાઓ દ્વારા પ્રીમિયમ ઓનલાઈન ચૂકવવાની જરૂર છે અને એલઆઈસી ચાઈલ્ડ એજ્યુકેશન પ્લાન પોલિસી જારી કરવામાં આવશે.

 2. મધ્યસ્થીઓ

  એલઆઈસી ચાઈલ્ડ પ્લાન, જે ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ નથી, તે એજન્ટો, બ્રોકર્સ, બેંકો વગેરે પાસેથી ખરીદી શકાય છે. મધ્યસ્થીઓ અરજી પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે.

FAQs

 • પ્ર: એલઆઈસી બાળકની ભાવિ યોજનાઓ માટે ચૂકવણીના કયા પ્રકારો ઉપલબ્ધ છે?

  જવાબ: ધ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, એલઆઈસી ચાઈલ્ડ એજ્યુકેશન પ્લાન માટે પ્રીમિયમ ચુકવણીના છ મોડ ઓફર કરે છે, જેમ કે:
   શાખા અને કેશ કાઉન્ટર પર રોકડ/ચેક/ડીડી ચુકવણી
   એક્સિસ બેંકમાં ચુકવણી
   કોર્પોરેશન બેંકમાં ચુકવણી
   ઓનલાઇન ચુકવણી
   NEFT
   ઇસીએસ
   એપી ઓનલાઇન
   એમપી ઓનલાઇન
   સુવિધા ઇન્ફોસર્વ
   સરળ બિલ પે
   સશક્ત એજન્ટો દ્વારા પ્રીમિયમ પોઈન્ટ
   લાઇફ પ્લસ SBA
   નિવૃત્ત એલઆઈસી કર્મચારી સંગ્રહ
   ફોન બેંકિંગ
   અધિકૃત સેવા પ્રદાતા (પસંદ કરેલ શહેરોમાં)
   ઓનલાઈન પેમેન્ટ મોડ માટે, પોલિસીધારક મારફતે ચૂકવણી કરી શકે છે;
   ક્રેડીટ કાર્ડ
   ડેબિટ કાર્ડ
   નેટ બેન્કિંગ
 • પ્ર: હું એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન માટે પોલિસી સ્ટેટસ કેવી રીતે ચકાસી શકું?

  જવાબ: ઓનલાઈન રજિસ્ટર્ડ યુઝર્સ માટે, તેઓ ઈ-પોર્ટલમાં લોગઈન કરીને તેમના ચાઈલ્ડ પ્લાનની એલઆઈસી પોલિસી સ્ટેટસ ચેક કરી શકે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તમારા એલઆઈસી બાળકની ભાવિ યોજનાની પોલિસી સ્થિતિ જાણવા માટે વ્યક્તિગત રીતે શાખાની મુલાકાત લો.
 • પ્ર: એલઆઈસી બાળ શિક્ષણ યોજનાઓ માટે પોલિસી રિન્યુઅલ પ્રક્રિયા શું છે?

  જવાબ: એલઆઈસી ચાઈલ્ડ પ્લાનને ઓનલાઈન રિન્યૂ કરવા માટે, આ સરળ પગલાં અનુસરો:
  સ્ટેપ 1: ઈ-પોર્ટલમાં લૉગિન કરવા માટે તમારું ક્લાઈન્ટ આઈડી અને જન્મ તારીખ દાખલ કરો
  સ્ટેપ 2: એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન પોલિસી અને ચુકવણી વિકલ્પ (નેટ બેંકિંગ/ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ) પસંદ કરો.
  સ્ટેપ 3: સફળ ચુકવણી પૂર્ણ થવા પર પ્રીમિયમ ડિપોઝિટની રસીદ છાપો/સાચવો.
 • પ્ર: એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન માટેના દાવાની પતાવટ કરવા માટે કંપનીની પ્રક્રિયા શું છે?

  જવાબ: એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન ક્લેમ સેટલમેન્ટ માટે, નોમિની વ્યક્તિગત રીતે શાખાની મુલાકાત લઈ શકે છે, અને ગ્રાહક સેવા ડેસ્ક તમને ત્યાં મદદ કરશે.
 • પ્ર: એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન માટે પોલિસી રદ કરવાની પ્રક્રિયા શું છે?

  જવાબ: એલઆઈસી ચાઇલ્ડ પ્લાન પોલિસી રદ કરવા માટે, તમે વ્યક્તિગત રીતે શાખાની મુલાકાત લઈ શકો છો.

*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Amritbaal
LIC Index Plus
LIC Jeevan Dhara II-872
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans

LIC of India articles

Recent Articles
Popular Articles
LIC Jeevan Utsav vs LIC Jeevan Umang

07 Jun 2024

4 min read

LIC Jeevan Utsav and LIC Jeevan Umang are two popular insurance
Read more
Review of LIC Index Plus

07 Jun 2024

2 min read

I recently bought LIC's Index Plus plan, which has provided me
Read more
LIC Versus PPF

05 Jun 2024

3 min read

When it comes to financial planning in India, two of the most
Read more
LIC Amritbaal Premium Calculator

29 Mar 2024

2 min read

LIC Amritbaal Premium and Maturity Calculator is an online tool
Read more
LIC New Endowment Plan Maturity and Premium Calculator

04 Mar 2024

2 min read

LIC's New Endowment Plan premium and maturity calculator allows
Read more
LIC Online Premium Payment

3 min read

The LIC Online Payment by Policybazaar enables policyholders to pay their insurance premiums online at their
Read more
10 Best LIC Plans to Invest in 2024

3 min read

Since 1956, LIC of India has offered several policies that combine insurance protection with wealth accumulation
Read more
How to Check the Maturity Amount of LIC Policies?

3 min read

The LIC maturity value is the amount payable to the policyholder upon the completion of the policy term. LIC
Read more

top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL