मुदत विमा कॅल्क्युलेटर

मुदतविमाकॅल्क्युलेटरहेएकखासपद्धतीनेरचनाकेलेलेसाधनआहे , जेआपल्यालाहव्याअसणाऱ्यारकमेचीआपण्यासखात्रीकरूनदेतेआणितेमिळविण्यासाठीआवश्यकअसणाऱ्यामासिकविमाहप्त्यांचाहिशेब करण्यासमदतकरते .आपणजर मुदतविमायोजनाखरेदीकरण्याचाविचारकरतअसालतरहेकॅल्क्युलेटरसोपेआणिअत्यंतउपयुक्तआहे .तसेचआपल्याआकस्मिक  मृत्यूनंतर  या  कॅल्क्युलेटरच्या  उपयोगाने  आपल्या  कुटुंबाचीराशीसमायोजितकरण्याचीअनुमतीसुद्धाआपणास  यात  मिळते .

Read more
Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month*
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
Tax Benefit
Upto Rs. 46800
Life Cover Till Age
99 Years
8 Lakh+
Happy Customers

*Tax benefit is subject to changes in tax laws. *Standard T&C Apply

** Discount is offered by the insurance company as approved by IRDAI for the product under File & Use guidelines

Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month*
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
+91
View plans
Please wait. We Are Processing..
Get Updates on WhatsApp
By clicking on "View plans" you agree to our Privacy Policy and Terms of use

मुदत विमा कॅल्क्युलेटर म्हणजे काय ?

मुदतविमाकॅल्क्युलेटरआपल्यालाविमाकंपनीलाकिंवाविमास्वीकारणाऱ्याव्यक्तीलाकिती  विमाहप्तादेण्याचेआवश्यकआहे  हे  निश्चितकरण्यातमदतकरते. बर्‍याचविमाकंपन्याभारतातपॉलिसीऑफरकरतात, मुदतविमाकॅल्क्युलेटरविविधयोजनांचीसहजतुलनाकरण्यासआपनास  मदत  करते. आणिअशाप्रकारे, आपल्यागरजेनुसारसर्वोत्तमविमानिवडण्याचीसहायता  मुदतविमाकॅल्क्युलेटरमुळेमिळते. 

आपणआपल्या  परिवाराचे  जीवनसुरक्षितकरुशकतोत्यांचासोबतनसतानादेखील. ई-प्रीमियमचीगणनाकरण्यासाठीबरेचऑनलाईनमुदत  विमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरआहेतज्यांनामुदतीची  विमायोजनाखरेदीकरण्यासाठीआहेत्यांनीस्वताहुनहिमुदत  विमायोजनाखरेदीकरूशकता  आणि  रक्कमविमाकंपनीलादेऊशकता  .आपणआपल्यास्वताच्या  सोयीनुसारयाकॅल्क्युलेटरलाबदलकरून  वापरातआणुशकता .

मुदत विमा कॅल्क्युलेटरचे प्रकार

विमाधारकांच्या  गरजाभागवण्यासाठीबाजारातविविधप्रकारची   प्रीमियमकॅल्क्युलेटरउपलब्धआहेत, प्रीमियमकॅल्क्युलेटरचेवेगवेगळेप्रकारपुढीलप्रमाणेआहेत :

मुदत विमा योजना प्रीमियम कॅल्क्युलेटर

या  योजनेमध्येमुदतविमायोजनाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरआपल्यालाविशिष्टकव्हरेजसाठी  ठराविकवयातआवश्यकदेयरक्कमप्रीमियमचीगणनाकरण्यातमदतकरते. 

गुंतवणूक योजना प्रीमियम कॅल्क्युलेटर

यायोजनेमध्येगुंतवणूकयोजनाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरविमापॉलिसीमधीलआपल्यागुंतवणूकीचेविश्लेषणकरण्यासमदतकरतेआणिआपल्यालाहोणाऱ्यावाढीचेअंदाजदेते.

निवृत्तीवेतन योजना प्रीमियम कॅल्क्युलेटर

यामुदतविमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरमुळेआपल्यासेवानिवृत्तीच्या  वेळी  स्थिररक्कममिळवण्यासाठीआपणकितीगुंतवणूककेलीपाहिजेयाचीगणनाकरण्यासमदतमिळते . 

बाल विमा प्रीमियम कॅल्क्युलेटर

बाल  प्रीमियरकॅल्क्युलेटरआपल्यालाआपल्यामुलाच्या  शिक्षणासाठी , लग्नासाठी  आणिइतरखर्चासाठीपुरेसानिधीमिळविण्यासाठीकितीरक्कमदेण्यासभागपडेल  याचेविश्लेषणआणिगणनाकरण्यासमदतकरते.

मुदत योजना प्रीमियम कॅल्क्युलेटरचे फायदे

जरआपणयोग्ययोजनेच्याशोधातअसालतरमुदत  विमा  कॅल्क्युलेटरआपल्यालाफारउपयुक्तठरूशकते.मुदतविमाकॅल्क्युलेटरआपल्यालाइतरविमायोजनासी   तुलनाकरण्यातमदतकरेलआणिआपल्याआवश्यकतेनुसारजुळणारी सर्वोत्कृष्टमुदत  विमायोजनाशोधेल.मुदत  विमाकॅल्क्युलेटरने  देऊ  केलेलेकाहीमुख्यफायदेखालीलप्रमाणे -

 • वेळवाचवण्याचेतंत्र:मुदतविमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरआपल्यालाआपलामौल्यवानवेळवाचविण्यातफार  मदतकरते. प्रीमियमकोट्समिळविण्यासाठीआपणासकोणतेही  तपशीलकागदपत्र  देण्याचीआवश्यकतानाही . 2 मिनिटांपेक्षाकमीवेळेत, मुदतविमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरआपल्यागरजापूर्णकरणारेएकयोग्यमुदतीचीविमायोजनाआपणाससुचवते. एकदाआपणएखादीयोजनास्वतासाठीशोधलातर  तीतुम्ही  एजंट्सच्याहस्तक्षेपाशिवायऑनलाइनखरेदीकरूशकता.
 • विविधयोजनांचीतुलना:मुदत  विमाकॅल्क्युलेटरहेएकमेवसाधनआहेजेएकाव्यासपीठावर  अपलाल्यावेगवेगळ्याविमाकंपन्यांद्वारेदेऊकेलेल्याकेलेल्यामुदतीच्यायोजनांचीतुलनाकरण्याचापर्यायप्रदानकरते.
 • कमीखर्च:अशाबर्‍याचकंपन्याआहेतज्याऑनलाइनग्राहकांनाव्यवहारकरण्यासप्राधान्यदेतात.ऑनलाइनविमाखरेदीकरणाऱ्यालोकांना  तेआकर्षकसवलतदेतात.म्हणूनएकदाआपल्यामुदत  योजना  प्रीमियमकॅल्क्युलेटरनेचांगल्यायोजनापर्यायांचेअनावरणकेलेकीआपणअतिरिक्तपैसेवाचविण्यासाठीइतर  योजनांबरोबरतुलनाकरूशकताआणित्यापैकीकोणतेहीयोजनाऑनलाइनखरेदीकरूशकता.

म्हणूनमुदतविमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरचा  समंजस  पनेउपयोगकराकारणतुम्हीप्रीमियमसंदर्भातअन्य  अंदाजलावण्यातघालवलेल्यावेळेचाकालावधीदोनमिनिटांपेक्षाजास्तअसेल  जोतुम्हालामुदत  योजना  प्रीमियमकॅल्क्युलेटरवापरतानासर्वआवश्यकतपशीलासह   गरजेनुसारमिळुशकेल.मुदत  योजना  प्रीमियमकॅल्क्युलेटर  केवळतुलनाचेएकजलदआणिसोपेसाधननाहीतरसर्वातमहत्वाचेम्हणजेयामुळेपरिणामअचूकमिळतो .

मुदत  विमा कॅल्क्युलेटर कसे वापरावे?

मुदत  विमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरमध्ये  माहितीभराआणि 10 मिनिटांपेक्षाकमी  वेळेतआपल्याला  प्रीमियमउदाहरणांची  माहितीमिळेल. 

येथेआपण 3  साध्या  चरणामध्येकॅल्क्युलेटरकसेवापरूशकताहेदिलेलेआहे  

 • चरण 1:आपलीवैयक्तिकमाहिती  भरा  जन्माचीतारीख, लिंग, वैवाहिकस्थिती, वार्षिकउत्पन्न, आपल्यालाअसलेल्या  मुलांचीसंख्या, जीवनआवरण, इत्यादी. आपणआपल्यास्मोकिंगसवयीबद्दल  विचारूशकता.
 • चरण२: नंतरआपणासकितीहमी  रक्कमहवीआहेआणितीरक्कममिळविण्यासाठी  कितीवर्षाचाकालावधीलागणार  याची  माहितीभरण्याचीआवश्यकताआहे. आपणासहेस्पष्टकरण्याचीआवश्यकताआहेकीआपल्याकुटुंबालाहिहमीरक्कम  एकाचवेळेसमिळावीकिंवा  महिन्यानुसारत्यांनायाचालाभमिळावा . यानंतर  तुम्हीफक्तक्लीककराआणिपरिणामाचीवाटपहा . 
 • चरण३:मुदतविमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटर  शिफारसकरून  काहीचांगलेमुदत  विमा  प्लॅन  आपल्याला  मंजूरकरेलआपणदिलेल्या  माहितीनुसार .एकव्यवस्थिततुलनास्लिपबनवा, सर्वोत्कृष्टमुदतविमा  इन्शुरन्सप्लॅननिवडाआणिखरेदीकरण्यासाठीपुढेजा . 

गणनाअचूकपणेकराआणिआपलेमुदतविमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरवापरूनतुलनाकरापुढच्याटप्यामध्येयामुळेकाहीअस्पष्टतायेणारनाही. आपल्यालाभविष्यात  आवश्यकअसलेलीरक्कमनिश्चितपणेखरेदीकरा . भविष्यातीलनियोजनआताफक्त 3-चरणांपासूनदुरआहे.

मुदत विमा योजना प्रीमियमची गणना कशी करावी?

सोप्याशब्दांतसांगायचे  असेल  तर, जीवनविमायोजनाकुटुंबालाआर्थिकसंरक्षणप्रदानकरते, विमाधारकाचामृत्यूझाल्यास. जीवनविमायोजनाबचतसाधननिवृत्तीवेतन , एन्डॉवमेंटयोजना, गुंतवणूकयोजना, जीवनविमायोजनादेखीलयेतातकरलाभासह. 

जसे जीवनविमा  योजनाफारमहत्वाचीआहेत्याप्रमाणे  प्रीमियमचीदेयरक्कमभरणे   खूपचमहत्त्वपूर्णआहे. योजनेचा  निरंतरलाभमिळविण्यासाठीक्रमाने  योजनेचे  प्रीमियमभरणेतितकेचमहत्वाचेआहे.योजनाधारकवेगवेगळ्यापद्धतीनेयोजनेचेप्रीमियमपेय  करूशकतो , वेगवेगळ्यामॉडेल  प्रमाणे, महिन्याला  ,सहामहिन्याला .योजना  खरेदीदारयोजनेचा  मंजूरप्रीमियमदरमिळविण्यासाठीगरजेनुसार  जीवनविमा  कॅल्क्युलेटरवापरूशकतात.

योजनेचा  प्रीमियमदरनिवडीच्यायोजनेनुसारआणिअर्जदाराच्याअधिकारपत्राद्वारे  निश्चितकेलाजातो. सर्वसाधारणपणे, तरुणविमाखरेदीदारासाठीप्रीमियमदरफार  कमीअसतोज्यांचेवय50  वर्षअसतेत्यांच्याशीतुलनाकेल्यास. याचेकारणहेआहेतरुणविमाखरेददारफारआरोग्यानेचांगलाअसतोयाचाकंपनीलाधोकाफारकमीआहेजरवयझालेलाविमाखरेदीदारअसेलतरकंपनीलात्याचाधोकाजास्तवाटतो . तसेच,योजनेच्या  प्रीमियमचादरठरविण्यासाठीबरेचघटकआहेत. 

विमाशोधकर्तेमुदत  विमाकॅलिक्युलेटरच्या  वापरकरून  सर्वात  उपयोगीयोजनापुरणाऱ्याप्रीमियमदरातशोधूशकतात .  पॉलिसीधारकांनापरवानगीमिळाल्यास, अधिकृतऑफरच्याप्रीमियमदरात, सर्वातयोग्यलाभदेण्याच्यायोजनेतमुदतविमा  कॅल्क्युलेटरचावापरकरूशकतात.प्रीमियमकॅल्क्युलेटरवापरतअसताना, योजनाधारकांनाखालीलमाहितीप्रदानकरणेआवश्यकआहे.

   • अर्जदाराचेवय 
   • योजनानाव 
   • प्रीमियमवारंवारता 
   • विमारक्कम
   • लिंग 
   • कार्यकाळ 
   • जन्मतारीख
   • प्राथमिकपॉलिसीदार
   • पॉलिसीधारकाचेनाव 

हातपशीलभरल्यानंतरविमाधारकास ,अंदाजेप्रीमियमरक्कममिळेल.

मुदत विमा प्रीमियमची गणना करण्याआधी काही घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे

मुदतविमाप्लॅनच्याप्रीमियमचेसंकलनकरण्यापूर्वीखालीलबाबींचाविचारकेलापाहिजे

 • आपली इन्शुरन्स आवश्यकता:मुदतविमा  कॅल्क्युलेटरद्वारेप्रीमियमचानिर्णयघेण्यासमहत्त्वाचीभूमिकाबजावणारेपहिलेघटकम्हणजेआपण  निवडलेल्याविमायोजनेतूनआपलीविमागरज  किंवाआपलीआवश्यकताभागनेहोय .विविधमुदतविमा  इन्शुरन्सपॉलिसीखरेदीदारांच्यावेगवेगळ्यागरजापूर्णकरण्यासाठी  योजनाआखतात. त्यामुळे  आपणआपल्याजीवनाच्याआणिध्येयाच्याटप्प्यानुसार, एकयोजनानिवडाजीआपणासभविष्यातीलवित्तीयध्येय  साध्यकरूशकेल.
 • आपलेवयःतेम्हणतातकीआपणजितक्यालवकरमुदतविमाभरण्याससुरुवातकरतो  तितकेकमी  प्रीमियमआम्हालाभरावेलागते. आपल्यामुदतविमा  योजनेच्या   प्रीमियमचेप्रमाणकाढण्यासाठीआपलेवयहे  एकमहत्त्वाचीबाबआहे.सर्वसाधारणपणे ,मुदतविमा  प्रीमियमकॅल्क्युलेटरतरुण  वयातीललोकांसाठीकमीप्रीमियमचीगणनाकरते . म्हणूनच, लवकरचमुदतविमायोजनासुरूकराआणिवेळेच्याप्रदीर्घकालावधीसाठीएककमी-विमायोजनासुरूठेवा.
 • तुम्ही विच्यारात  घेतलेली रक्कम:तुमच्यामुदतविमायोजनेची  कव्हरेजरक्कमहीआणखीएकमहत्वाचाघटकआहेजेव्हा  जीवनविमा  कॅल्क्युलेटरप्रीमियमचानिर्णयघेतानाघेतो.आपणआपल्याभविष्यातीलगरजाआणिमहागाईच्याअनुषंगाने  मुदतविमायोजनानिवडावी. आपल्यासाठीआणिआपल्याकुटुंबासाठीसमाधानकारकरक्कमजीआताइतकीमोठीनाहीपणभविष्यातपुरेशीठरेल ,तुम्हीविच्यारात  घेतलेलीरक्कमबुद्धिमतेनेनिवडा .
 • आपले लिंग :असे  म्हणतातकीसर्वस्त्रियाएकसारख्याचआहेत, परंतुआयुर्विमापुरवठादाराच्याआकडेवारीनुसार, महिलापुरुषापेक्षाअधीकआयुष्यजगतात.तरीसुद्धामुदतविमा  कॅल्क्युलेटरप्रीमियम  एकच  वयोगटातीलपुरुषांपेक्षास्त्रियांसाठीकमीआहे.
 • आपली निवडलेली पॉलिसी अटी:जनेची  मुदत  विमा  कॅल्क्युलेटरमध्ये  महत्त्वपूर्णभूमिकाबजावतेजेव्हाप्रीमियमची  गणनाकेलीजाते . योजनेचाकालावधीखूपचकमीअसेलतरआपल्यालाखुपचकमीप्रीमियमभरावालागतो . त्यामुळे ,दीर्घकालावधीसहअसलेलीमुदतविमायोजना  लहानकालावधीसहअसलेल्यामुदतविमायोजनापेक्षा  कधीहीस्वस्तराहते . 
 • ऑनलाईनखरेदीकरा:ऑनलाईनखरेदीकेलेलेमुदतविमायोजनाफारसोपीआणिसोयीस्करसोबतस्वस्तातमिळते. याचेकारण  त्याचकारणाचेकारणम्हणजेमध्यस्तीलाकोणतीहीरक्कमद्यायचीगरजनसते . 
 • आपलाव्यवसाय :काहीकामेजीऑफिसमधील  कामापेक्षाफारधोकादायकमानलीजातातकारखान्यामध्येकामकरणे,बोटीवरकामकरणे ,मच्छिमारी ,आणिअल्पवयीनकामगारत्यामुळे ,याविविधक्षेत्रातीललोकांनामोठ्या  प्रीमियमचीगरजआहे . शिवायमुदतविमाकॅल्क्युलेटरइतरघटकांवरसुद्धालक्षदेते. आणितेव्यक्तीनुसार  बदलते .

मुदत विमा प्रीमियम देय पर्याय

नूतनीकरणप्रीमियमध्येरक्कमदेऊकरण्याची  सुविधाअसते .याला  सुविधाप्रीमियमपेमेंटचीवारंवारताम्हटलेजाते. रक्कमदेय  प्रीमियमपर्यायवार्षिक, अर्ध-वार्षिक , त्रैमासिकआणिमहिनाभरअसूशकतात. 

मुदतविमा  खरेदीदारमुदतविमाकॅल्क्युलेटरच्यासहाय्यानेयोजनेचा  प्रीमियमदरठरवूशकतात.विमा  कंपन्यांनीत्यांच्याप्रीमियमचीमुदतीचीवेळनिश्चितकरण्यासाठीत्यांच्याग्राहकांनामुदतविमाप्रीमियमरक्कमदेयपर्यायांचीमुदतदिलीआहे, त्यापैकीकाही  मुदतविमा  प्रीमियमदेयपर्याय  खालीलप्रमाणेआहेत:

   • विमाकार्यालयातजाऊनक्रेडिटकार्ड, इलेक्ट्रॉनिकक्लीयरन्ससिस्टमद्वारेपैसेभरणे. किंवाप्रत्यक्षडेबिटकार्डचावापरकरावा 
   • विमाकंपनीच्या  भागीदार  बँकशाखामध्येजाऊन
   • नेटबँकिंगद्वारेऑनलाईन  देयकिंवाबिलजंक्शन
   • इलेक्ट्रॉनिकक्लीयरिंगसर्व्हिसेस(इसीस)
   • आपल्याबँकेकडेस्थायीसूचनादेऊन 
   • बिलडेस्कद्वारेदेयद्या
   • इलेक्ट्रोनिकबिलदेय 
   • व्हिसाबिलपेदेयद्या

मुदत विमा प्रीमियम दर

जीवनविमाप्रीमियमचादरजीवनविमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटर   द्वारेनिर्धारितकेलेजातो . मुदतविमा  प्रीमियमदरआपणविमायोजना  खरेदीसाठीघेतलेलाखर्चअसतो. हीगणनाअ‍ॅक्ट्युअरीम्हणूनओळखल्याजाणार्‍यातज्ञाद्वारेकेलीजाते. हेमुदत  विमाप्रीमियमदरयोजनेचे  फायदेभरण्यासाठीपुरेसेआणिन्यायदायीअसलेपाहिजेतआणिकंपनीच्याजोखमीच्याप्रमाणातअसावेत . मुदतविमाप्रीमियमदरखालीलबाबींद्वारेनियंत्रितकेलेजातात:

 • मृत्यूदर:हेएखाद्याविमाधारकाच्याआयुष्यातएखाद्याविमाधारकाच्याजीवनातीलविशिष्टगटामध्येमृत्यूचीअपेक्षाअसते.
 • गुंतवणूकीची मिळकत:प्रीमियमहामुदतविमादाव्यांचाभरणाकरण्यासाठीवापरल्याजाणार्‍यानिधीचामुख्यस्त्रोतअसतो. कारणबहुतेकयोजनादेयहोण्यापूर्वीकाहीकाळासाठीलागूअसतात, विमाकंपन्यांकडेप्रीमियमचीगुंतवणूकअसते .यागुंतवणूकीतूनमिळणारीकमाईकंपनीलाकमीप्रीमियमबदलण्याचीसंधीदेते.
 • खर्च:मुदतविमायोजना  ग्रॉसप्रीमियमचीगणनामुदत  विमाकॅल्क्युलेटरद्वारेनेटप्रीमियम + भारनियमम्हणूनकेलीजाते. मृत्यूचेदर, गुंतवणूकीचीकमाईआणिसंपलेलेदरआणिभारनियमनावरीलनिव्वळप्रीमियमहीकंपनीचाबदलता  खर्चआहे.

मुदत विमा  कॅल्युलेटर-एफएक्यू

प्रश्नआपल्यालाकितीमुदतीचाजीवनविमाहवाआहेयाचीआपणगणनाकशीकराल ?

उत्तर:ऑनलाईनमुदतयोजनाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरचावापरकरुनत्यांनाकितीमुदतीचा  जीवनविमा  आवश्यकआहेयाचीगणनाकरूशकता. आपल्यालाआपलेवैयक्तिकतपशीलजसे  आपलेनाव, वय, लिंग, कामाचेस्वरूप , वैवाहिकस्थितीइत्यादीनमुदकरणेआवश्यकआहेआणिकॅल्क्युलेटरसामायिककेलेल्यातपशीलांच्याआधारेसर्वोत्तमविमायोजनाआपल्यालाआपल्यादिलेल्यामाहितीवरूनपुरवण्याचेकामकरेल. 

प्रश्नआपणमुदत  जीवनविमाकव्हरेजचीगणनाकशीकराल?

उत्तर:असेअनेकघटकआहेतजेजीवनविमाखरेदीकरतानाआपल्यालाआवश्यकअसलेल्याकव्हररकमेचीगणनाकरण्यासमदतकरतातजसे  तुमचेसध्याच  वयकिंवाविमा, तुमचीआरोग्याचीस्थिती, तुम्हालाखात्रीआहेकीयोजना  मिळविण्यासाठी  तुम्हीउत्सुकआहातआणियोजनेचा  कार्यकाळतुम्हीनिवडलाआहे.  तथापि, आपणनेहमीचनवीनऑनलाईनसाधनवापरूशकता, म्हणजेचआपल्यालाआवश्यकअसलेल्याविमाराशीचीगणनाकरण्यासाठी. विमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटर.

प्रश्नआपणविमाप्रीमियमचीगणनाकशीकरता?

उत्तर:असेकाहीवेळाजेव्हातुम्हालाजीवनविमाकॅल्क्युलेटरनेतुमच्याकडेनमूदकेलेलेप्रीमियमआपल्याकडूनआकारल्याजाणाऱ्याअंतिमप्रीमियमरक्कमेपेक्षावेगळेआढळते ,आपल्याविमाप्रीमियमचीगणनाकशीकेलीजातेयाप्रकारेत्याचेश्रेयदिलेजाऊशकते .हे  काहीमहत्त्वाचेघटकआपल्याप्रीमियमवरप्रभावपाडण्यामध्ये  महत्वाचेआहेतआपलेवय, लिंग, वैद्यकीयइतिहास. व्यवसाय, जीवनशैलीसवयी, निवडलेल्यापॉलिसीचाप्रकार (संपूर्णआयुष्य / मुदत ) इत्यादींचासमावेशआहे.

प्रश्नजीवनविम्यातविमारक्कमकशीमोजलीजाते?

उत्तर: जीवनविम्यातविमारक्कममोजताना  विमाउतरवूनघेतलेल्याव्यक्तीचीगणनामुळात  त्याचे  सध्याचेखर्चकिंवाआर्थिकदायित्वेमोजणे, त्याच्या  संपूर्णजबाबदाऱ्या  जोडणेआणिनंतरत्यातूनत्याचीडिस्पोजेबलमालमत्ताकाढूनटाकणेयाचा  समाविष्टअसतो . अंतिमरित्या, अंतिमविमारक्कम  मिळविण्यासाठीकोणत्याहीमहत्वाच्याघटनांचाखर्च  किंवाप्रलंबितजबाबदारींचाखर्चजोडा . 

प्रश्नजीवनविम्याच्यारोखमूल्याचीगणनाकशीकरावी?

उत्तर:जीवनविम्याच्यारोखमूल्याचीगणनाकरण्याचाएकसोपामार्गम्हणजेवर्षांचीसंख्याआणिआपणप्रीमियमभरलेलीएकूणवेळमोजणे .आपणरक्कममोजल्यासत्यामध्येव्याजदरजोडा, 2.5-2.5% प्रमाणे . कृपयालक्षातघ्याकीहेआपणनिवडलेल्यारक्कमेसहआणिदेयप्रीमियमद्वारेबदलूशकते, परंतुआपल्यालायाचीएककल्पनामिळूशकते . 

प्रश्नमुदतविमारक्कमेची  गणनाकशीकरावी?

उत्तर:मुदतयोजना  प्रीमियमकॅल्क्युलेटरवापरूनआपणमुदतविमारक्कमेची  गणनाकरूशकता   यासाठीखालीलमुद्दे   लक्षातघेणे  महत्वाचेआहे .1 आपल्याआर्थिकदेयता / चालूखर्चाचीभरघालणे  2. पुढे, आपलेएकूणआर्थिकउत्तरदायित्वजोडाआणित्यानंतरआपलीविल्हेवाटमालमत्ता  त्यातुनवजाकरा. ३. शेवटी, आपल्याजीवनातीलकोणत्याहीयेऊघातलेल्याघटनांचाकिंवाजबाबदाऱ्यांचाखर्चजमाकराजोमहत्त्वाचाअसूशकेल.

प्रश्नजीवनविमाप्रीमियमइंडियाचीगणनाकशीकरावी?

उत्तर:आपणखालीलदिलेल्या  3 चरणांमध्येप्रीमियमरकमेचीगणनाकरण्यासाठीमुदतविमाप्रीमियमकॅल्क्युलेटरवापरूशकता:

 • आपलावैयक्तिकडेटाभराजसेकीनाव, लिंग, जन्मतारीख, वैवाहिकस्थिती, आपल्याकडेअसलेल्यामुलांचीसंख्या, आपणशोधतअसलेलेआश्वासन, इत्यादीनमुदकरा. कंपनीलामूल्यांकनकरण्यासाठीआपल्यालाआपल्याधूम्रपानकरण्याच्यासवयींबद्दलमाहितीदेखीलदेऊ  करण्याचीआवश्यकताअसूशकतेयामागचीजोखीमलक्षातठेवुन . 
 •  एकदाआपणआपल्याकुटुंबातीलसदस्यांना  हमीरक्कममिळावी  अशीनिश्चितकेल्यावरआपणआपल्याकुटुंबालाएकमुखीरकमेसाठीकिंवानियमितमासिकउत्पन्नासाठीकिंवादोन्हीमिळविण्यासाठीइच्छितअसल्यासअसेनिवडूशकता . कॅल्क्युलेटरमध्येडेटाजमाकरा.
 •  जीवनविमाकॅल्क्युलेटरआपणनमूदकेलेल्या  तपशीलांच्याआधारेपरवडणाप्रीमियमसहकाहीचांगल्याजीवनविमायोजनांचीशिफारसकरेल. संपूर्ण  योजनांचीतुलना  कराआणिआपणखरेदीकरूइच्छितअसलेलेसर्वोत्तमधोरणनिवडा.

प्रश्नजीवनविम्याचीकिंमतकशीमोजावी?

उत्तर:पॉलिसीधारकासाठीजीवनविम्याचीकिंमतलिंग, वय, स्थानइत्यादीच्याजोखमीच्याघटकांच्याअभ्यासाच्या  आधारेविमाकंपन्नीद्वारेमोजलीजाते. यासर्वघटकांचाकाहीखर्चअसतोआणित्याजोखमीशीसंबंधितअसतात. सामान्यत: विश्लेषकनमुना , ऐतिहासिकट्रेंडआणिइतरमहत्त्वाच्याघटकांचासखोलअभ्यासकरूननिर्णयघेतलाजातो.

प्रश्नजीवनविमाभरपाईचीगणनाकशीकरावी?

उत्तर:तांत्रिकदृष्ट्या, विमाधारकाच्यामृत्यूनंतरजीवनविमाभरपाईदिलीजातेआणिविमाधारकाच्यालाभार्थ्यानेविमाप्रदाताकडे  मृत्यूचादावादाखलकेलापाहिजे.  

Term insurance articles

Recent Articles
Popular Articles
Term Life Insurance Over 50,000

04 May 2022

Term insurance is the pure protection life insurance plan that...
Read more
Max Life Offers Independent Term Insurance for Homemakers

04 May 2022

A homemaker’s contribution to the household is uncountable and...
Read more
Aegon Life iTermForever Term Insurance Plan

04 May 2022

Aegon Life iTerm Forever Insurance is whole life term insurance...
Read more
What is Incremental Term Life Insurance Policy?

04 May 2022

Term insurance is a pure and simple life insurance product. When...
Read more
Which Term Insurance Plan is Suitable for NRI?

04 May 2022

Keeping your family members secured against any unfortunate...
Read more
LIC Term Insurance 1 Crore
If you have a LIC term insurance 1 Crore handy, you can cherish all your happy moments as you have made a fine...
Read more
2 Crore Term Insurance Plan
The pandemic has surely generated a global panic and emphasised the importance of financial planning that would...
Read more
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance When it comes to securing the future of your loved ones or...
Read more
Term Insurance For Housewife
Being a housewife seems an easy and thankless job to people. On the contrary, being a housewife should be the...
Read more
Term Insurance: Tax Benefits under Section 80D
Term Insurance provides financial security and protection to your family and yourself so that you can meet all the...
Read more
top
View Plans
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL