विम्यात सरेंडर व्हॅल्यू समजणे

तुम्हीएखादीलाइफइन्शुरन्सपॉलिसीखरेदीकेलीआहेजीतुमच्यागरजेनुसारनसेल? आपणपॉलिसीसंपुष्टातआणण्याचीयोजनाआखतआहातकारणत्यातआपल्यालावचनदिलेलीवैशिष्ट्येनाहीत? आपणविमाकंपनीलापॉलिसीसरेंडरकरूशकता, परंतुयाअकालीपॉलिसीटर्मिनेशनशीसंलग्नअसलेल्यासरेंडरव्हॅल्यूबद्दलआपल्यालामाहितीआहेकाय?

Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month*
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
Tax Benefit
Upto Rs. 46800
Life Cover Till Age
99 Years
8 Lakh+
Happy Customers
*Tax benefit is subject to changes in tax laws. *Standard T&C Apply
** Discount is offered by the insurance company as approved by IRDAI for the product under File & Use guidelines
Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month*
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
+91
View plans
Please wait. We Are Processing..
Get Updates on WhatsApp
By clicking on "View plans" you agree to our Privacy Policy and Terms of use

परंतुयाप्रश्नांचीउत्तरेदेण्यापूर्वीसरेंडरव्हॅल्यूम्हणजेकायतेसमजूनघ्या.

सरेंडरव्हॅल्यू

पॉलिसीधारकानेमॅच्युरिटीपूर्वीपॉलिसीसंपुष्टातआणण्याचानिर्णयघेतल्यासविमाकंपनीपॉलिसीधारकासकितीरक्कमदेईलहेसरेंडरव्हॅल्यूम्हणूनओळखलेजाते.

जरपॉलिसीधारकमध्यावधीशरणजाईल, तरत्यालाबचतीसाठीआणित्यांच्याउत्पन्नासाठीजेवाटपकेलेगेलेआहेत्याचीभरपाईहोईल. यारकमेमधूनसरेंडरशुल्कवजाकरण्यातयेईलआणिहेपॉलिसीतेपॉलिसीनुसारबदलते. जरपॉलिसीधारकपाचवर्षानंतरहेकव्हरसंपुष्टातआणतअसेलतरनुकत्याचझालेल्याआयआरडीएआयच्यानिर्देशानुसारजीवनविमाकंपन्या कोणतेहीसरेंडरशुल्कआकारूशकतनाहीत. त्यानंतरपॉलिसीधारकासकेवळत्याच्यागुंतवणूकीचेफंडमूल्यमिळेल.

सरेंडरव्हॅल्यूचेप्रकार

सरेंडरव्हॅल्यूचेदोनप्रकारआहेत: हमीदिलेलीसरेंडरव्हॅल्यूआणिविशेषसरेंडरव्हॅल्यू 

हमीदिलेलीसरेंडरव्हॅल्यूमाहिती पत्रकामध्ये नमूदकेलेआहेआणि3 वर्षेपूर्णझाल्यानंतरदेयआहे. पहिल्यावर्षातप्रीमियमवगळताभरलेल्याप्रीमियमपैकी30% रक्कमभरलीजाते. यातरायडर्ससाठीभरलेलाकोणताहीअतिरिक्तप्रीमियमआणिआपणासइन्शुरर्सकडूनमिळालेलाकोणताहीबोनसदेखीलवगळण्यातआलाआहे.

विशेषसरेंडरव्हॅल्यू= (मूळसमअ‍ॅश्युअर्ड* (भरलेल्याप्रीमियम्सचीसंख्या/ देयप्रीमियम्सचीसंख्या) + एकूणबोनस)) * सरेंडरव्हॅल्यूफॅक्टर

जेव्हाएखाद्याविशिष्टकालावधीनंतरप्रीमियमभरणेथांबवतेतेव्हापॉलिसीचालूअसतेपरंतुकमीरकमेसह. यारक्कमेसदेयमूल्यअसेम्हणतात.

देयमूल्य= मूळविमाराशीरक्कम* (भरलेल्याप्रीमियमचीसंख्या/ देयप्रीमियम्सचीसंख्या)

एकउदाहरणघेऊनआपणविशेषआत्मसमर्पणमूल्याचीगणनाकरूया.

समजातुम्हीरु. 30,000 प्रीमियमवार्षिक, विमाराशीसाठी6 लाखरुपयेआणिपॉलिसीचीमुदत20 वर्षेअसेल. आता, आपण4 वर्षानंतरदेयदेणेथांबवा, आतापर्यंतजमाकेलेलाबोनसरू. 60,000 आणिचौथ्यावर्षातीलसरेंडरव्हॅल्यूफॅक्टर30% आहे:

विशेषसरेंडरव्हॅल्यू= (30/100) * (6,00,000 * (4/20) + 60,000) = रु. 54,000

भरलेल्याप्रीमियमचीसंख्याजितकीजास्त, तितकीचसरेंडरव्हॅल्यूआहे.

सरेंडरव्हॅल्यूफॅक्टरम्हणजेदेयमूल्यअधिकबोनसचीटक्केवारी. पहिल्यातीनवर्षांमध्ये, हाघटकशून्यआहेआणिपहिल्यातीनवर्षापासूनवाढतचआहे. हेकंपनीतेकंपनीनुसारबदलतेआणिपॉलिसीचाप्रकार, पॉलिसीचीमुदतपूर्तीचीवेळ, पॉलिसीचीपूर्णकेलेलीवर्षे, कंपनीच्याग्राहकांचेतत्वज्ञान, उद्योगपद्धतीआणिविशिष्टधोरणांमध्येफंडकामगिरीयासारख्याघटकांवरअवलंबूनअसते. सर्वकंपन्यात्यांच्यामाहितीपत्रकातसमर्पणमूल्यघटकाचाउल्लेखकरतनाहीत.

सर्वधोरणेसरेंडरव्हॅल्यूप्राप्तकरणारनाहीत

जेव्हापॉलिसीविमाकंपनीलापूर्णतीनवर्षांचेप्रीमियमभरलेजातेतेव्हाचसरेंडरमूल्यप्राप्तहोते. तसेच, सर्वधोरणेसरेंडरमूल्यप्राप्तकरणारनाहीत. बचतगटातएम्बेडकेलेलेयुलिप्किंवाएन्डॉमेंटपॉलिसीयासारखीकेवळपॉलिसीचआंशिकपणेलाइफकव्हरसाठीगुंतविलेलीरक्कमपरतदेतील. कोणतीहीबचतघटकनसलेलीशुद्धमुदतीचीयोजनासंपुष्टातयेईलआणित्यांच्याशीसंबंधितसर्वफायदेअस्तित्त्वातनाही.

सरेंडरव्हॅल्यूप्रभावीपणेवापरणे

जीवनविमापॉलिसींवरीलकर्जाचेशरणसमजाच्या80% -90% च्यामर्यादेपर्यंतमिळूशकते. म्हणूनच, आपल्यापॉलिसीचेसरेंडरमूल्यआपणपात्रअसलेल्याकर्जाच्यारकमेसाठीमोजलेजाते. आपल्याकडेपॉलिसीबँकेततारणठेवूनत्यासकर्जघेण्याचापर्यायदेखीलआहे. तथापि, पॉलिसीच्यासुरुवातीच्यावर्षांतकर्जघेणेसुवलेजातनाहीकारणआपणकमीसमर्पणमूल्यमिळवाल.

आत्मसमर्पणकरणेकिंवाआत्मसमर्पणनकरणे: हाचप्रश्नआहे

पॉलिसीआत्मसमर्पणकरून, ग्राहकयायोजनेतीलसर्वफायद्यांचागमावतोआणित्यानेआधीचभरलेल्याप्रीमियमपेक्षाखूपचकमीरक्कममिळते. विशेषत: यूलिपमध्ये, विमाधारकसुरुवातीच्याकाहीवर्षांतभरलेलामोठ्याप्रमाणातप्रीमियमगमावतो, त्यापैकीबहुतेकएजंटकमिशनआणिइतरशुल्काकडेजातातआणिउर्वरितरक्कमकेवळफंडाकडेनिर्देशितकेलीजाते. म्हणूनच, प्राप्तझालेल्यापैशाचीमुदतपूर्णहोईपर्यंतमूळपॉलिसीच्यातुलनेतजास्तउत्पन्नमिळवूनजेव्हादुसर्‍याउत्पादनातगुंतवणूककरतायेतेतेव्हाएंडॉवमेंटपॉलिसीशरणजाणेचांगले.

Types of Term Plans

Term insurance articles

Recent Articles
Popular Articles
Term Life Insurance Over 50,000

04 May 2022

Term insurance is the pure protection life insurance plan that...
Read more
Max Life Offers Independent Term Insurance for Homemakers

04 May 2022

A homemaker’s contribution to the household is uncountable and...
Read more
Aegon Life iTermForever Term Insurance Plan

04 May 2022

Aegon Life iTerm Forever Insurance is whole life term insurance...
Read more
What is Incremental Term Life Insurance Policy?

04 May 2022

Term insurance is a pure and simple life insurance product. When...
Read more
Which Term Insurance Plan is Suitable for NRI?

04 May 2022

Keeping your family members secured against any unfortunate...
Read more
LIC Term Insurance 1 Crore
If you have a LIC term insurance 1 Crore handy, you can cherish all your happy moments as you have made a fine...
Read more
2 Crore Term Insurance Plan
The pandemic has surely generated a global panic and emphasised the importance of financial planning that would...
Read more
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance When it comes to securing the future of your loved ones or...
Read more
Term Insurance For Housewife
Being a housewife seems an easy and thankless job to people. On the contrary, being a housewife should be the...
Read more
Term Insurance: Tax Benefits under Section 80D
Term Insurance provides financial security and protection to your family and yourself so that you can meet all the...
Read more
top
View Plans
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL