विम्यात सरेंडर व्हॅल्यू समजणे

तुम्हीएखादीलाइफइन्शुरन्सपॉलिसीखरेदीकेलीआहेजीतुमच्यागरजेनुसारनसेल? आपणपॉलिसीसंपुष्टातआणण्याचीयोजनाआखतआहातकारणत्यातआपल्यालावचनदिलेलीवैशिष्ट्येनाहीत? आपणविमाकंपनीलापॉलिसीसरेंडरकरूशकता, परंतुयाअकालीपॉलिसीटर्मिनेशनशीसंलग्नअसलेल्यासरेंडरव्हॅल्यूबद्दलआपल्यालामाहितीआहेकाय?

Get ₹1 Cr. Life Cover at just
Term Insurance plans
Online discount
upto 10%#
Guaranteed
Claim Support
Policybazaar is
Certified platinum Partner for
Insurer
Claim Settled
98.7%
99.4%
98.5%
99%
98.2%
98.6%
98.82%
96.9%
98.08%
99.2%

#All savings and online discounts are provided by insurers as per IRDAI approved insurance plans | Standard Terms and Conditions Apply

Get ₹1 Cr. Life Cover at just
+91
View plans
Please wait. We Are Processing..
Get Updates on WhatsApp
By clicking on "View plans" you agree to our Privacy Policy and Terms of use
We are rated
rating
58.9 million
Registered Consumers
51
Insurance
Partners
26.4 million
Policies
Sold

परंतुयाप्रश्नांचीउत्तरेदेण्यापूर्वीसरेंडरव्हॅल्यूम्हणजेकायतेसमजूनघ्या.

सरेंडरव्हॅल्यू

पॉलिसीधारकानेमॅच्युरिटीपूर्वीपॉलिसीसंपुष्टातआणण्याचानिर्णयघेतल्यासविमाकंपनीपॉलिसीधारकासकितीरक्कमदेईलहेसरेंडरव्हॅल्यूम्हणूनओळखलेजाते.

जरपॉलिसीधारकमध्यावधीशरणजाईल, तरत्यालाबचतीसाठीआणित्यांच्याउत्पन्नासाठीजेवाटपकेलेगेलेआहेत्याचीभरपाईहोईल. यारकमेमधूनसरेंडरशुल्कवजाकरण्यातयेईलआणिहेपॉलिसीतेपॉलिसीनुसारबदलते. जरपॉलिसीधारकपाचवर्षानंतरहेकव्हरसंपुष्टातआणतअसेलतरनुकत्याचझालेल्याआयआरडीएआयच्यानिर्देशानुसारजीवनविमाकंपन्या कोणतेहीसरेंडरशुल्कआकारूशकतनाहीत. त्यानंतरपॉलिसीधारकासकेवळत्याच्यागुंतवणूकीचेफंडमूल्यमिळेल.

सरेंडरव्हॅल्यूचेप्रकार

सरेंडरव्हॅल्यूचेदोनप्रकारआहेत: हमीदिलेलीसरेंडरव्हॅल्यूआणिविशेषसरेंडरव्हॅल्यू 

हमीदिलेलीसरेंडरव्हॅल्यूमाहिती पत्रकामध्ये नमूदकेलेआहेआणि3 वर्षेपूर्णझाल्यानंतरदेयआहे. पहिल्यावर्षातप्रीमियमवगळताभरलेल्याप्रीमियमपैकी30% रक्कमभरलीजाते. यातरायडर्ससाठीभरलेलाकोणताहीअतिरिक्तप्रीमियमआणिआपणासइन्शुरर्सकडूनमिळालेलाकोणताहीबोनसदेखीलवगळण्यातआलाआहे.

विशेषसरेंडरव्हॅल्यू= (मूळसमअ‍ॅश्युअर्ड* (भरलेल्याप्रीमियम्सचीसंख्या/ देयप्रीमियम्सचीसंख्या) + एकूणबोनस)) * सरेंडरव्हॅल्यूफॅक्टर

जेव्हाएखाद्याविशिष्टकालावधीनंतरप्रीमियमभरणेथांबवतेतेव्हापॉलिसीचालूअसतेपरंतुकमीरकमेसह. यारक्कमेसदेयमूल्यअसेम्हणतात.

देयमूल्य= मूळविमाराशीरक्कम* (भरलेल्याप्रीमियमचीसंख्या/ देयप्रीमियम्सचीसंख्या)

एकउदाहरणघेऊनआपणविशेषआत्मसमर्पणमूल्याचीगणनाकरूया.

समजातुम्हीरु. 30,000 प्रीमियमवार्षिक, विमाराशीसाठी6 लाखरुपयेआणिपॉलिसीचीमुदत20 वर्षेअसेल. आता, आपण4 वर्षानंतरदेयदेणेथांबवा, आतापर्यंतजमाकेलेलाबोनसरू. 60,000 आणिचौथ्यावर्षातीलसरेंडरव्हॅल्यूफॅक्टर30% आहे:

विशेषसरेंडरव्हॅल्यू= (30/100) * (6,00,000 * (4/20) + 60,000) = रु. 54,000

भरलेल्याप्रीमियमचीसंख्याजितकीजास्त, तितकीचसरेंडरव्हॅल्यूआहे.

सरेंडरव्हॅल्यूफॅक्टरम्हणजेदेयमूल्यअधिकबोनसचीटक्केवारी. पहिल्यातीनवर्षांमध्ये, हाघटकशून्यआहेआणिपहिल्यातीनवर्षापासूनवाढतचआहे. हेकंपनीतेकंपनीनुसारबदलतेआणिपॉलिसीचाप्रकार, पॉलिसीचीमुदतपूर्तीचीवेळ, पॉलिसीचीपूर्णकेलेलीवर्षे, कंपनीच्याग्राहकांचेतत्वज्ञान, उद्योगपद्धतीआणिविशिष्टधोरणांमध्येफंडकामगिरीयासारख्याघटकांवरअवलंबूनअसते. सर्वकंपन्यात्यांच्यामाहितीपत्रकातसमर्पणमूल्यघटकाचाउल्लेखकरतनाहीत.

सर्वधोरणेसरेंडरव्हॅल्यूप्राप्तकरणारनाहीत

जेव्हापॉलिसीविमाकंपनीलापूर्णतीनवर्षांचेप्रीमियमभरलेजातेतेव्हाचसरेंडरमूल्यप्राप्तहोते. तसेच, सर्वधोरणेसरेंडरमूल्यप्राप्तकरणारनाहीत. बचतगटातएम्बेडकेलेलेयुलिप्किंवाएन्डॉमेंटपॉलिसीयासारखीकेवळपॉलिसीचआंशिकपणेलाइफकव्हरसाठीगुंतविलेलीरक्कमपरतदेतील. कोणतीहीबचतघटकनसलेलीशुद्धमुदतीचीयोजनासंपुष्टातयेईलआणित्यांच्याशीसंबंधितसर्वफायदेअस्तित्त्वातनाही.

सरेंडरव्हॅल्यूप्रभावीपणेवापरणे

जीवनविमापॉलिसींवरीलकर्जाचेशरणसमजाच्या80% -90% च्यामर्यादेपर्यंतमिळूशकते. म्हणूनच, आपल्यापॉलिसीचेसरेंडरमूल्यआपणपात्रअसलेल्याकर्जाच्यारकमेसाठीमोजलेजाते. आपल्याकडेपॉलिसीबँकेततारणठेवूनत्यासकर्जघेण्याचापर्यायदेखीलआहे. तथापि, पॉलिसीच्यासुरुवातीच्यावर्षांतकर्जघेणेसुवलेजातनाहीकारणआपणकमीसमर्पणमूल्यमिळवाल.

आत्मसमर्पणकरणेकिंवाआत्मसमर्पणनकरणे: हाचप्रश्नआहे

पॉलिसीआत्मसमर्पणकरून, ग्राहकयायोजनेतीलसर्वफायद्यांचागमावतोआणित्यानेआधीचभरलेल्याप्रीमियमपेक्षाखूपचकमीरक्कममिळते. विशेषत: यूलिपमध्ये, विमाधारकसुरुवातीच्याकाहीवर्षांतभरलेलामोठ्याप्रमाणातप्रीमियमगमावतो, त्यापैकीबहुतेकएजंटकमिशनआणिइतरशुल्काकडेजातातआणिउर्वरितरक्कमकेवळफंडाकडेनिर्देशितकेलीजाते. म्हणूनच, प्राप्तझालेल्यापैशाचीमुदतपूर्णहोईपर्यंतमूळपॉलिसीच्यातुलनेतजास्तउत्पन्नमिळवूनजेव्हादुसर्‍याउत्पादनातगुंतवणूककरतायेतेतेव्हाएंडॉवमेंटपॉलिसीशरणजाणेचांगले.

Different types of Plans


Term insurance articles

Recent Articles
Popular Articles
Tata AIA Term Insurance Login

26 Dec 2022

Tata AIA term insurance login portal offers the company’s
Read more
Why NRIs in UAE Should Buy Term Insurance Plans from India?

08 Dec 2022

Term life insurance plan secures the financial future of your
Read more
Best Term Life Insurance Plans in Singapore

07 Dec 2022

An NRI living in Singapore can easily buy the best term life
Read more
Bima Sugam

29 Nov 2022

Bima Sugam is an online marketplace that will offer its services
Read more
LIC Relaunched A Term Assurance Plan: LIC New Jeevan Amar

25 Nov 2022

Life Insurance Corporation (LIC) of India recently relaunched
Read more
LIC Term Insurance 1 Crore
LIC of India offers various plans to help you secure the financial future of your loved ones. In order to make
Read more
What Medical Tests are Required for Term Insurance?
Term insurance offers a sum assured to the beneficiary of the policyholder upon their death that can help them
Read more
Term Insurance: Tax Benefits under Section 80D
Term Insurance provides financial security and protection to your family in case of your unexpected death within
Read more
2 Crore Term Insurance Plan
The pandemic has surely generated a global panic and emphasised the importance of financial planning that would
Read more
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance
A term insurance plan is the best way to ensure the financial well-being of your family members in case of any
Read more

top
View Plans
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL