போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;(என் சி பி) இல்லா ;வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டம்

கார் காப்பீட்டை வருடத்திற்கு ₹2,094 முதல் தொடங்குங்கள் #
Car Insurance
செயலாக்கம்

போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;(என் சி பி)காப்பீட்டு ;நிறுவனரால், காப்பீட்டாளருக்கு ;வழங்கப்பட்ட ;ஒரு ;பரிசே ;போனஸ் ;உரிமை;  கோரல் ;இல்லா ;வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டமாகும். இதில் ;காப்பீட்டு காலம் ;முழுவதும் ;எந்தவித ;உரிமைக் ;கோரலும் ;செய்ய ; ;முடியாது. பின் ;வரும் ;வருடங்களில் ;இந்த ;உரிமை ;கோரலை ;பிரிமியத்தில் ஒரு ;தள்ளுபடியாக,

Read more

 • பாலிசியை 2 நிமிடங்களில் புதுப்பிக்கவும்*

 • 21+ காப்பீட்டாளர்கள்

 • 1.2 கோடி+

Car Insurance

1000 க்கும் குறைவான சிசி கார்களுக்கு குறைவான டிபி விலை. அனைத்து சேமிப்புகளும் காப்பீட்டாளர்களால் ஐஆர்டிஐ(IRDI) அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு திட்டத்தின் படி வழங்கப்படு

Get Car Insurance starting at only ₹2,094/year #
Looking for Car Insurance?
  Other models
  Other variants
  Select your variant
  View all variants
   Full Name
   Email
   Mobile No.
   Secure
   We don’t spam
   View Prices
   Please wait..
   By clicking on “View Prices”, you agree to our Privacy Policy & Terms of Use
   Get Updates on WhatsApp
   Select Make
   Select Model
   Fuel Type
   Select variant
   Registration year
   Registration month
   Save & update
   Please wait..
   Search with another car number?

   We have found best plans for you!! Our advisor will get in touch with you soon.

   பயன்படுத்திக் ;கொள்ளாலாம். இந்த ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டத்தில் ;வாகன ;சேத ;பிரிமியத்தில் ; ;தள்ளுபடி ;20% - 50% ஆக ;அமைகிறது. இந்த ;திட்டத்தில், ஒருவர் ;தனது ;வாகனத்தை ;மாற்றினாலும் ;உரிமை ;கோரல் செய்யும் ;வசதி ;உள்ளது, ஏனெனில், ஏற்கெனவே ;நடைமுறையில் ;உள்ள ;திட்டத்தை ; புதிதாகவாங்கிய ;வாகனத்திற்கு ;மாற்றிக்கொள்ளலாம். ;

   வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தில் ;என் சி பி இன் ;விளக்கம்

   NCB இன் ;விரிவாக்கம் ;ஆங்கிலத்தில், நோ ;க்ளைம் ;போனஸ் ;ஆகும். இது, காப்பீட்டு ;காலத்தில் ;காப்பீட்டாளர் ;எந்த ;வித ;உரிமை ;கோரலும் ;செய்யாத ; நிலையில் ;காப்பீட்டு ;நிறுவனரால் ;வழங்கப்படும் ;ஒரு ;வெகுமதியாகும். இந்த ;வெகுமதியை ;அடுத்து ;திட்டத்தை ;புதுப்பிக்கும் ;பொழுது, வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்ட பிரிமியத்தில் ;தள்ளுபடியாக ;பெறலாம்.

   போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ; திட்டத்தின் ;நன்மைகள்

   வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தின் ;கீழ் ;இந்த ;உரிமை ;கோரல் ; இல்லா ;வசதி, நிறைய ;நன்மைகளை ;வழங்குகிறது. அவற்றை ;காண்க.

   • குறைந்தபிரிமியம் ;– ;இந்த ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டம், காப்பீட்டாளரின் ;வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்ட ;பிரிமியத்தில், குறைந்தபட்சம் ;20% தள்ளுபடியை ;பெற்று ;தருகிறது. ஒவ்வொரு ; ;கோரல் ;செய்யாத ;வருடத்திற்கும் ;இந்த ;தள்ளுபடி ; சதவீதம் ;காப்பீட்டாளருக்கு ;வழங்கப்படுகிறது. ஒருவர் ;தனது ;திட்டத்தைப் ;புதுப்பிக்கும் ;பொழுது,பிரிமியத்தி னைக் ;குறைக்க ;இந்த ;தள்ளுபடியை ;பயன்படுத்திக் ;கொள்ளலாம்.
   • சன்மானங்களைபெறும் ;வசதி ;– ;இந்த ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டம், ஒருவர் ;சிறந்த ;ஓட்டுனர் ;மற்றும் ; தனது ;வாகனத்தை ;சிறந்த ;முறையில் நிர்மாணிப்பவர் என்பதற்கு ;ஒரு ;சான்றாக அமைகிறது. எனவே, காப்பீட்டாளர் ;போனஸ் ;இல்லா ; உரிமை ;கோரல் ;திட்டத்தி ன் ;கீழ் ;முந்தைய ;காப்பீட்டு ;காலத்தில் ; ரிமை ;கோராமல் ;இருந்ததற்கு, ;வெகுமதிகளை ;பெறும் ;வசதியினை ;பெற்று ;தருகிறது.
   • காப்பீட்டாளர்களுக்குவழங்கப்படுவது ;– ;இந்த ;திட்டத்தின் ;மிகப் ;பெரிய ;சிறப்பம்சம் ;என்னவெனில் ;இது, வாகனத்திற்கு ;இன்றி ;காப்பீட்டாளர்/வாகனத்தின் ;உரிமையாளருக்கு ;வழங்கப்படுவது ;ஆகும். எனவே ;அவர் ;தனது ;வாகனத்தை ;விற்றாலோ ;அல்லது ;புது ;வாகனம் ;வாங்கினாலோ ;, இவர் ;தனது ;திட்டத்தை ;புதுப்பிக்கும் ;வரை ;இந்த ;திட்டமானது ;அவருடன் ;தான் ;இருக்கும். இது ;விற்கப்பட்ட ;வாகனத்தின் ;புது ;உரிமையாளருக்கு ;மாற்றப்பட ;முடியாது.
   • மற்றவாகனம்/காப்பீட்டு ;நிறுவனர் ;மாற்றப்படக்கூடியது ;– இந்த ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டமானது, காப்பீட்டாளர் ;புது ;வாகனம் ;வாங்கினால் ;அதற்கு ;எளிதாக ;மாற்றி ; கொள்ளும் ;வசதியினை ;கொண்டது. காப்பீட்டாளரின் ;விருப்பப்படி, ஒரு ;காப்பீட்டு ;நிறுவனரிடம் ;இருந்து ; மற்றொரு ;காப்பீட்டு ;நிறுவரி டம் ;மாறிக்கொள்ளும் ;வசதியும் ;கொண்டது.

   புதிய ;வாகன ;காப்பீட்டில் ;போனஸ் ;உரிமை ; கோரல் ;இல்லா ;திட்டத்தின் ;நன்மைகளை ; எப்படி ; ;மாற்றிக்கொள்வது ;?

   போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டத்தினை ;புதிய ; வாகனத்திற்கு ;மாற்றிக்கொள்ளல் மிக ;எளிதாகும். ஆனால்,வாகனஉரிமையாளர் ;வேறொரு ;காப்பீட்டினை இணையத்திலோ, நேரிலோ ;அல்லது ;முகவர் ;மூலமோ ;வாங்கினால் ;வழிமுறைகள் ;மாறும்.

   புது ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தை ;இணையத்தின் ;மூலம் ;வாங்கினால், வாகன ;உரிமையாளர் ;தனது ;பழைய ;காப்பீட்டு ;நிறுவனர் ;மற்றும் ;திட்ட ; எண் ;பற்றிய ; ;சரியான ;திட்ட ;விவரங்களை ;புதிய ;காப்பீட்டு ;நிறுவனரிடம் ;கூறி ;, எளிதாக ;மாற்றிக்கொள்ளலாம். புதிய ;காப்பீட்டு ;நிறுவனம், பழைய ;காப்பீட்டு ;நிறுவனரிடம் ;இருந்து ;இந்த ;திட்டத்தை ;தானே ;எளிதாக ;மாற்றிவிடும்.

   ஒருவேளை ;புதிய ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தை ;நேரிலோ ;அல்லது ;முகவர் ; மூலமாகவோ ;வாங்கினால்,இந்த ;திட்டத்தை ; மாற்ற ;கீழ்கண்ட ;வழிமுறைகளை ;பின்பற்றவேண்டும்.

   • பழையவாகன ;காப்பீட்டு ;திட்ட ;நிறுவனரை ;தொடர்பு ;கொள்ளுங்கள்.
   • என்சி பி திட்ட ;மாற்றம் ;குறித்து ;கூறி, தேவையான ;சான்றுகளை ;ஒப்படையுங்கள்.
   • அந்தகாப்பீட்டு ;நிறுவனம் ;என் சி பி சான்றிதழை ;வழங்கும்.
   • என் சி பி சான்றிதழைபுதிய ;காப்பீட்டு ;நிறுவனத்திடம் ;ஒப்படையுங்கள்.
   • புதியகாப்பீட்டு ;நிறுவனர் ;என் சி பி திட்டத்தை ;மாற்றிவிடுவார்.

   போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ; திட்டத்தை ;மாற்ற ;தேவையான ;சான்றுகள்

   காப்பீட்டாளர்,தனது ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டத்தை ; மாற்ற ;கீழ்கண்ட ;சான்றுகளை ;ஒப்படைக்க ;வேண்டும்:

   • பரிமாற்றசான்று
   • வாகனகாப்பீட்டு ;திட்ட ;நகல்
   • வாங்குபவர்– விற்பவர் ;ஓப்பந்தம் ;( பாரங்கள் ;29 & 30 )
   • பழையபதிவு ;சான்று ;/ வாகன ;உரிமையாளர் ;மாற்ற ;சான்று ;( பழைய ;வாகனம் ;விற்க ;நேரிட்டால்) நகல்
   • விநியோககுறிப்பு ;(பழைய ; ;வாகன ;விற்க ;நேரிட்டால்) நகல்
   • பதிவுரசீது ;சான்றின் ;நகல் ;(புது ;வாகனம் ;வாங்க ;நேரிட்டால்)
   • என் சி பி சான்றிதழ்

   போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ; திட்டம் ;எப்படி ;இயங்குகிறது ;:

   போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டம் ;, ஆண்டு ;வாகன ;பிரிமியத்தில் ;தள்ளுபடி ;பெற ;உதவுகிறது. உரிமை ;கோரப்படாத ;பிரதி ;வருடமும் ;என் சி பி 5% அதிகரிக்கிறது, இதை ;அடுத்த ;வருட ;பிரிமியத்தின் ;தள்ளுபடியாக ;பெற ;முடியும். ஒரு ;உதாரணத்தின் ;மூலம் ;இதை ;நங்கு ;புரிந்து ;கொள்வோமா ;–

   உதாரணம் ;

   முதல் ;முறை ;புதுப்பித்தலின் ;போது ;ரூ 4 லட்சம் ;மதிப்புடைய, ;ஐ டி வி (காப்பீட்டாளர் ;கூறிய ;மதிப்பு) உடைய ;ஒரு ;வாகனம் ; ;சேத ;பிரிமியமாக ;ரூ 12,000 கொண்டுள்ளது. காப்பீட்டாளர் ;எந்த ;வித ;உரிமையும் ;கோரவில்லை ;எனில் ;20% தள்ளுபடி ;நன்மையை ;பெறும் ;வசதியும் ;உள்ளது. ஆகையால் ;அவரது ;பிரிமியம் ;ரூ 12,000 க்கு ;பதிலாக ;ரூ 9600 ஆகும். அவர் ;எந்தவொரு ;கோரலும் ;செய்யாமல் ;ரூ 2,400 ஐ ;சேமிக்கிறார்.

   OD (சொந்த ;சேதம்) முறையில் ;சேமிக்கப்படும் ;பணமானது, பிரதி ;வருட ;தள்ளுபடியுடன் ;சேர்த்து ;ஒவ்வொரு ;வருடமும் ;அதிகரிக்கிறது.

   ஐ ;ஆர் ;டி ;ஏ ;வின் ;படி ;எப்படி ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்ட ;மதிப்பு ;ஒவ்வொரு ;வருடமும் ;அதிகரிக்கிறது ;என ;பார்ப்போம்:

   கோரல் ;– இல்லா ;வருடங்களின் ;எண்ணிக்கை

   என் சி பி ;சதவீதம்

   1வது ;கோரல் ;- இல்லா ;புதுப்பிப்பு ;நேரத்தில்

   20%

   2வது ;கோரல் ;- இல்லா ;புதுப்பிப்பு ;நேரத்தில்

   25%

   3வது ;கோரல் ;- இல்லா ;புதுப்பிப்பு ;நேரத்தில்

   35%

   4வது ;கோரல் ;- இல்லா ;புதுப்பிப்பு ;நேரத்தில்

   45%

   5வது ;கோரல் ;- இல்லா ;புதுப்பிப்பு ;நேரத்தில்

   50%

   * ;ஓ டி = சொந்த ;சேதம் ;

   எப்பொழுது ;போனஸ் ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டம் ;நிறுத்தப்படுகிறது?

   போனஸ் ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டம் ;கீழ்க்கண்ட ;சூழல்களில் ;நிறுத்தப்படுகிறது:

   • காப்பீட்டுகாலத்தில் ;போனஸ் ;கோரப்படின் ;, அடுத்த ;வருடத்தில் ;எந்தவித ;என் சி பி யும் ;இருக்காது.
   • ஏற்கனவே, உள்ளகாப்பீடு ;முதிர்ச்சி ;அடைந்த ;90 நாட்களுக்குள் ;காப்பீடு ;புதுப்பிக்கப்படவில்லை ;எனில் ;இந்த ;திட்டம் ;செயலில் ;இருக்காது.

   போனஸ் ;இல்லா ;கோரல் ;திட்டம் ;பற்றி ;இன்னும் ;பல ;:

   • காப்பீட்டாளர்மாறாமல் ;இருக்கும் ;வரை ;இந்த ;திட்டத்தை ;ஒரு ;வாகனத்தில் ;இருந்து ;மற்றொரு ;வாகனத்திற்கு ;மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
   • காப்பீடுபுதுப்பிக்கும்போது, ஒரு ;காப்பீட்டாளரிடம் ;இருந்து ;இன்னொருவருக்கு ;மாற்றப்படக்கூடியது.
   • திட்டத்தைபழைய ;காப்பீடு ;நிறுவனரிடன் ;இருந்து ;மாற்ற ;என் சி பி சான்றிதழ் ;அவசியமாகும்.

   வணிக ;வாகனத்திற்கான ;என் சி பி திட்டம் ;

   வணிக ;திட்டங்கள் ;மற்றும் ;வாகனங்கள், போனஸ் ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டத்தினை ;உருவாக்க ;வாய்ப்புகள் ;அளிக்காது. ஆனால், சில ;காப்பீட்டு ;நிறுவனர்கள் ;வணிக ;வாகனம் ;ஓட்டிய ;உங்களது ;அனுபவத்தை ;கொண்டு ;பிரிமியம் ;நிர்ணயிக்கலாம்.

   நீங்கள் ;உங்களது ;வாகனத்தை: “சமூக,குடியிருப்பு ;மற்றும் ;கேளிக்கை” போன்ற ;காரணங்களில் ;பதிவு ;செய்தால், நீங்கள் ;போனஸ் ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டத்தைப் ;பெறலாம்.

   இதர ;காப்பீடுகளுக்கு ;போனஸ் ;இல்லா ; உரிமை ;கோரல் ;திட்டம் ;உபயோகத்தில் ;வராது

   போனஸ் ;இல்லா ;உரிமை ;கோரல், சொந்த ;சேத ;பாதுகாப்புடன் ;வரும் ;ஒரு ;திட்டமாகும். அதாவது, நீங்கள் ;மூன்றாம் ;தரப்பு ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தில் ;இருப்பின் ;இந்த ;திட்டத்தின் ;மூலம்தள்ளுபடிகளை ;பெற ;முடியாது. அதைப்போலவே ;இது, இதர ;கூடுதல்களுக்கும் ;செயலில் ;வராது. ;எனவெ ;புதுப்பிக்கும்போது ;நீங்கள் ;தேவையில்லாத ;கூடுதல் ;நன்மைகளை ;தேர்வு ;செய்தால், அது ;இதுவரை ;உள்ள ;தள்ளுபடிகளை ;பாதிக்காது. என் சி பி பாதுகாப்பு ;என்ற ;கூடுதல் ;நன்மையை ;மட்டும் ;நீங்கள் ;கருத்தில் ;கொண்டால் ;போதும், ஏனெனில் ;இது ;நீங்கள் ;போனஸ் ;கோரிய ;பிறகு ;உங்களது ;என் சி பி தள்ளுபடிகளை ;காக்க ;உதவுகிறது.

   என் சி பி திட்ட ;செல்லுபடிக்கு ;சான்று

   இந்த ;திட்ட ;செல்லுபடி ;சான்று ;பொதுவாக ;இரண்டு ;வருடங்கள் ;வரை ;செல்லுபடியாகும். எனவே ;காப்பீட்டாளர், தனது ;வாகனத்தை ;உபயோகப்படுத்தவில்லை ;என்றாலோ ;அல்லது ;அவரது ;திட்டத்தை ;இரண்டு ; வருடங்களுக்கு ;வைத்திருக்கவில்லை ;என்றாலோ ;அவர் ;இந்த ;திட்ட ;நன்மைகளை ; பெற ;மீண்டும் ;முதலில் ;இருந்து ;துவங்கவேண்டும்.

   வாகனம் ;விபத்து ;அல்லது ;திருடப்பட்ட ;போது ;என் சி பி

   ஒருவேளை ;விபத்து ;எனில், காப்பீட்டாளர் ;முழுமையாக ;குணம் ;பெற ;அடுத்த ;நபரை ;பயன்படுத்தின் ;, இந்த ;திட்டம் ;பாதிக்கபடாது. அதாவது ;விபத்து ;ஏற்பட, விபத்தில் ;சம்பந்தம் ;உடைய ;அடுத்த ;நபரே ;காரணம் ;எனில் ;, அவர் ;விபத்தின் ;இழப்பீடுகளுக்கு ;உதவி ;செய்யவேண்டும். ஒருவேளை ;விபத்திற்கு ;யார் ;காரணம் ;என்று ;நிரூபிக்க ;முடியவில்லை ;எனில் ;இருவரும் ;இழப்பீடு ; தொகையை ;பாதியாக ;பிரித்துக் ;கட்டவேண்டும். அந்த சமயத்தில் இந்த ;சேவை ;பாதிக்கப்படும் ;.

   இதே ;செயல்முறை ;தான் ;வாகனம் ;திருடப்பட்டாலும் ;செயலுக்கு ;வரும்.ஏனெனில். அப்பொழுதும் ;காப்பீட்டாளர் ;இழப்பீடு ;தொகையை ;தானே ;சமாளிக்க ;வேண்டியதிருக்கும். எனவே, இத்திட்டம் ;பாதிப்புக்குள்ளாகும்.

   போனஸ் ;கோரல் ;இல்லா ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தை ;பாதுகாக்க ;முடியுமா?

   கூடுதல் ;பிரிமியம் ;செலுத்துதல் ;மூலம், உரிமை ;கோரப்படினும், இத்திட்ட ;நன்மைகளை ;பாதுகாக்க ;முடியும். என் சி பி பாதுகாப்பு ;பெறுவதன் ;மூலம் ;ஒருவர் ;இத்திட்டம் ;பாதிப்பு ;அடைவது ;குறித்த ;கவலையின்றி ;இருக்கலாம். இருப்பினும், ஐந்து ;ஆண்டுகளில் ; ;இதன் ;மூலம் ;கிடைக்கும் ;நன்மைகளின் ;தொகை ;, எந்தவொரு ;கோரலும் ;செய்யாத ;போது ;வரும் ;தொகையை ;விடக் ;குறைவு. இத்திட்டம் ;பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தாலும், வருடத்தில் ;இரண்டு ;அல்லது ;அதற்கு ;மேற்பட்ட ;உரிமை ;கோரல்கள் ;செய்தால், அது ;இத்திட்ட ;நன்மைகளை ;பாதிக்கத்தான் ;செய்யும். போனஸ் ;கோரல் ;இல்லா ;திட்ட ;பாதுகாப்பிற்கு ;கட்டப்படும் ;தொகையானது, வாகன ;காப்பீட்டு ;தொகையை ;பின்வரும் ;காலங்களில் ;அதிகரிக்க ;வழி ;செய்யாது.

   போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்ட ;மாதிரி

   இந்த ;திட்டக்கூறு, ஒரு ;தனிநபர் ;ஏற்கனவே ;உள்ள ;வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தின் ;மூலம் ;லாபம் ;அடைந்த ;பிறகு ;, வணிக ;ரீதியாக ;புதிய ;வாகனம் ;வாங்கும்பொழுது ;உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

   பெயரிடப்பட்ட ;ஓட்டுனருக்கான ;என் சி பி

   ஒரு ;சில ;வாகன ;காப்பீடு ;வழங்கும் ;நிறுவனங்கள், பெயரிடப்பட்ட ;ஓட்டுனர்களுக்கு ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்ட ;தள்ளுபடிகளை ;வழங்குகிறது. இது. மிகவும் ;நன்மையை ;அளிக்கும். ஏனெனில் ;, ஒருவேளை ;பெயரிடப்பட்ட ;ஓட்டுனர்கள் ;நாளடைவில் ;ஒரு ;நிலையான ;வாகன ;காப்பீடு ;திட்டத்தில் ;இணைய ;நினைத்தால் ;, அந்த ;திட்டத்தின் ;விதிமுறையாக. அது ;இந்த ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;தள்ளுபடிகளை ;பெற்று ;தராது.

   கூடுதல் ;என் சி பி

   இந்த ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டமானது, ஆரம்ப ;காலத்தில் ;எந்தவொரு ;வாகன ;காப்பீட்டு ;உதவியும் ; ;கோரப்படவில்லை ;எனில், அமுலுக்கு ;வரும். எனவே ;ஒரு ;சிறு ;உதவிகோரலும் ;இதை ;ஒட்டுமொத்தமாக ;பூஜ்ஜியத்தில் ;கொண்டு ;வந்துவிடும். ஆனால், வாகன ;காப்பீடு ;வழங்குபவர்கள் ;இதற்கு ;மாறாக, என் சி பி மேம்பாட்டு ; ;பாதுகாப்பு ;வசதியினை ;கூடுதலாக ;வழங்குகிறார்கள்.இதை ;கூடுதல் ;என் சி பி மேம்பாடு ;என ;அழைக்கலாம்.இது, ஒரு ;குறிப்பிட்ட ;வரம்பை ;அடிப்படையாக ;கொண்டு ;அதன் ;மதிப்பு ;வரையில் ;உதவி ;கோர ;உரிமை ;வழங்குகிறது. இது ;முந்தய ;வருடத்தில், அந்த ;குறிப்பிட்ட ;வரம்புக்குள் ;எத்தனை ;உதவிகள் ;கோரப்பட்டாலும், என் சி பி க்கு ;உத்திரவாதம் ;அளிக்கிறது.

   போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டம் ;மாற்றல்

   இந்த ;திட்டமானது ;வாகனங்களுக்கு ;அல்லாமல், வாகன ;உரிமையாளர்களுக்கு ;வழங்கப்படுவதால் ;எப்பொழுது ;வேண்டுமானாலும், அவர் ;தேவைக்கேற்ப ;தற்போதைய ;வாகன ;உரிமையாளரை ;பொறுத்து, புது ;வாகனம் ;வாங்கிய ;காப்பீட்டு ;நிறுவனரிடம் ;மாற்றிக்கொள்ளும் ;வசதி ;கொண்டது.

   காப்பீடை ;புதிய ;காப்பீட்டு ;நிறுவனரிடம் ;மாற்றிய ;போது ;என் சி பி

   ஒருவேளை ;காப்பீட்டாளர் ;தனது ;காப்பீட்டினை ;ஒரு ;நிறுவனத்திடம் ;இருந்து, மற்றொன்றுக்குமாற்றினால் ;பெரும்பாலான ;நிறுவனங்கள் ;அதை ;ஏற்றுக்கொள்கின்றன. போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்ட ;சான்றிதழ் ;குறித்தசந்தேகங்களுக்கு, புதிய ;நிறுவனர், உண்மையான ;முறையில் ;முந்தைய ;காப்பீட்டு ;நிறுவனத்திடம் ; எந்தவித ;உதவியும் ;கோரப்படவில்லை ;என்பதை ;உறுதிப்படுத்திக் ;கொள்கிறார்.

   டஸ்கி ;கூறு ;

   வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தில் ;மிக ;சிறந்த ; ;நன்மைகளில் ; பிரிமியம் ;தள்ளுபடி ;வழங்கும் ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரல் ;இல்லா ;திட்டமும் ;ஒன்றாகும். ;இந்த ;நன்மையினை, அடுத்த ;வருட ;காப்பீட்டு ;புதுப்பிக்கும் ;பொழுது ;நாம் ;பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். ஆனால், நீங்கள் ;இத்திட்ட ;மதிப்பின் ;50% ஐ ;மட்டுமே ;கோர ;முடியும். இந்த ;வரம்பை ;நீங்கள் ;அடைந்த ;பின், நீங்கள் ;எந்தவித ;உதவியும் ;கோரவில்லை ;எனினும், எந்தவொரு ;தள்ளுபடியும் ;கிடைக்காது. ஒரு ;சில ;நிறுவனங்கள் ;மட்டும் ;நீங்கள் ;உதவி ;கோரும் ;வரையில், இந்த ;நன்மையை ;தொடர்ந்து ;பெற ;வழிவகுக்கிறது. உதவி ;கோரப்பட்ட ;பின் ;போனஸ் ;உரிமை ;கோரலில்லா ;திட்ட ;மதிப்பு ;பூஜ்ஜியம் ;ஆகிவிடும். என் சி பி பாதுகாப்பும் ;அடுத்து ;புதுப்பிக்கும் ;பொழுது ;தான் ;நடைமுறைக்கு ;வரும்.

   ஆகையால், என் சி பி உங்கள் ;வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தில் ;செயல்பட்டு ;காப்பீட்டு ;பிரிமியத்தை ;குறைக்கிறது. ஆனால், நீங்கள் ;வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தை ;தேர்வு ;செய்யும் ;போது ;அதிக ;என் சி பி மதிப்பை ;வழங்கும் ;என் சி பி திட்டத்தை ;தேர்வு ;செய்யுங்கள்!

   வாகன ;காப்பீட்டு ;திட்டத்தில் ;என் சி பி பற்றி ;அதிகமாக ;கேட்கப்படும் ;கேள்விகள் ;(எஃப் ;ஏ ;க்யு’ஸ்)

   Find similar car insurance quotes by body type

   Hatchback Sedan SUV MUV
   Save upto 85% on Car Insurance
   Disclaimer: Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by an insurer.
    Why buy from policybazaar
   Claim Assurance Program